Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. hetzij bij calamiteit diensten te verrichten in de functie, waarin hij is geplaatst;

c. hetzij:

1. bij calamiteit bij een blokploeg diensten te verrichten in de functie, waarin hij is geplaatst:

2. met zijn functie verband houdende diensten te verrichten bij een ander onderdeel dan de blokploeg volgens rouleersysteem;

3. in voorkomende gevallen bij calamiteit met zijn functie verband houdende diensten te verrichten bij een andere eenheid van de noodwacht, waarbij hij is ingelijfd.

Artikel 7

1. De verbintenis wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Zij eindigt:

a. door schriftelijke opzegging door de vrijwilliger met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden, doch niet eerder dan na verloop van twee jaren sedert het aangaan van de verbintenis;

b. door ontslag ingevolge hoofdstuk XII van dit besluit.

Artikel 8

Terzake van de verbintenis wordt in tweevoud een akte van vrijwillige verbintenis opgemaakt, welke is ingericht naar het model, dat als bijlage II bij dit besluit is gevoegd. Eén der exemplaren van deze akte wordt aan de vrijwilliger ter hand gesteld.

HOOFDSTUK IV Eisen van geschiktheid (artikel 14, onder a, der wet)

Artikel 9

Onze Minister geeft, voor zover nodig, nadere voorschriften betreffende de eisen van geschiktheid.

HOOFDSTUK V

Vergoeding van of tegemoetkoming in de kosten bij oefening (artikel 14, onder c, der wet)

Artikel 10

Het bevoegd gezag kan aan de noodwachter, die een verbintenis heeft aangegaan overeenkomstig artikel 7, vierde lid, of artikel 10 der wet en die heeft deelgenomen aan een oefening, als bedoeld in artikel 13 der wet, als vergoeding van of als tegemoetkoming in gemaakte kosten een bedrag toekennen van een gulden.

Sluiten