Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De in het vorig lid bedoelde beslissing, welke van het advies afwijkt, is met redenen omkleed.

Artikel 61

1. In alle gevallen, waarin een verzoek om herziening kan worden ingediend, kan een noodwachter, indien ter voorkoming van nadeel voor hem een onverwijlde voorziening wenselijk is, bij een met redenen omkleed verzoekschrift aan de voorzitter van de adviesraad een beslissing bij voorraad vragen.

2. Met inachtneming van de eisen van het openbaar belang neemt de voorzitter zo spoedig mogelijk een beslissing, doch niet, nadat hij het bevoegd gezag of de door het bevoegd gezag aangewezen gemachtigde heeft gehoord.

3. Het verzoek mist schorsende kracht.

4. De voorzitter deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk mede aan de verzoeker en aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag handelt overeenkomstig die beslissing.

5. De voorzitter kan beslissen dat geen termen bestaan voor een uitspraak bij voorraad.

6. De beslissing van de voorzitter laat de te nemen beslissing van de adviesraad terzake van het uit te brengen advies en de te nemen beslissing van het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 60, onverlet. De beslissing van de voorzitter vervalt, indien niet binnen acht dagen een verzoek om herziening overeenkomstig artikel 48 is ingediend.

Artikel 62

1. Tegen een beslissing, als bedoeld in artikel 60, tweede lid, staat degene, die het verzoek om herziening heeft ingediend, beroep open op Ons, indien de beslissing is genomen door het bevoegd gezag van de Rijksnoodwacht, en overigens op Gedeputeerde Staten, een en ander voor zover het betreft een geschil in zake ontslag, schorsing, beloning of een opgelegde geldelijke verplichting.

2. Betreft het een beslissing van het bevoegd gezag van de noodwacht ener kring, welke in meer dan één provincie is gelegen of van het bevoegd gezag van een gewestelijke noodwachtstaf, dan wordt het beroep ingesteld bij Gedeputeerde Staten der provincie, waarin de zetel van de kring of van het gewest is gevestigd.

Artikel 63

1. Het beroep wordt bij een met redenen omkleed beroepschrift ingesteld binnen dertig dagen na de datum van verzending van de aangevallen beslissing.

2. Ten behoeve van het onderzoek worden alle stukken en voorwerpen ingezonden, waarvan de betreffende adviesraad heeft kennisgenomen; de belanghebbende, het bevoegd gezag of de voorzitter

Sluiten