Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De administrateur kan worden bijgestaan door ambtenaren.

Deze administrateur en deze ambtenaren, worden — de Commissie gehoord — door Onze Minister van Binnenlandse Zaken benoemd, geschorst en ontslagen.

3. Voorts worden door Onze Minister van Binnenlandse Zaken voorschriften gegeven ten aanzien van de administratie van de Dienst.

Artikel 3

De Commissie en de administrateur kunnen worden bijgestaan door een medisch adviseur, een tandheelkundig adviseur en een pharmaceutisch adviseur.

Op deze adviseurs is het Algemeen Rijksambtenarenreglement niet van toepassing.

Van de vergoeding van de genees- en heelkundige behandeling van de noodwachters

Artikel 4

Onder gezinsleden in de zin van dit besluit worden verstaan zij, die ingevolge het Ziekenfondsenbesluit en zijn uitvoeringsbesluiten als gezinsleden worden beschouwd.

Artikel 5

1. Onder vergoeding voor genees- en heelkundige behandeling, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet op de noodwachten, worden verstaan vergoedingen of tegemoetkomingen aan de noodwachter ter zake van verrichtingen en leveringen ten behoeve van hem gedaan door artsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, ziekenhuizen, sanatoria, opticiens, heilgymnasten-masseurs, bandagisten en ondernemers van ziekenvervoer.

2. Onder de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, worden, indien artikel 7 van dit besluit is toegepast tevens verstaan de in het eerste lid bedoelde vergoedingen of tegemoetkomingen ten behoeve van de in artikel 4 bedoelde gezinsleden.

Artikel 6

De omvang van de in artikel 5 bedoelde vergoeding wordt vastgesteld door Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 7

Aan de gezinsleden van de door Onze Minister van Binnenlandse Zaken aan te wijzen noodwachters of groepen van noodwachters kan door die Minister de in artikel 5 bedoelde vergoeding tot de door hem te bepalen omvang worden toegekend.

Sluiten