Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel V

Het volgende artikel van het in Artikel I genoemde hoofdstuk vervalt:

TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING III. FINANCIËN BINNENLANDS BESTUUR. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER.

Artikel

42 Subsidie aan de N.V. Vuilafvoermaatschappij V.A.M. in de kosten van voorbereiding van nieuwe compostbedrijven.

Artikel VI

In Artikel II van de wet tot vaststelling van hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 wordt in plaats van „129, 137 en 141” gelezen: 129, 130 bis, 137, 141 en 147 bis.

In Artikel III van genoemde wet wordt in plaats van „130, 138 en 142” gelezen: 130, 130 ter, 138, 142 en 147/er.

De eerste alinea van Artikel V van genoemde wet wordt gelezen als volgt:

„Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der artikelen 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 46 bis, 51, 51 bis, 52, 53, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68 ter, (Aquater, 6Squinquis, 68 sexies, 70, 72, 73, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117Ws, 120, 121, 123, 123 bis, \23ter, 130, 138, 139, 142, 143, 144 en 145 van het bij deze wet vastgesteld hoofdstuk ontoereikend wordt bevonden, kan het overeenkomstig artikel 13 der Comptabiliteitswet ( Stb . 1927, no. 259) door overschrijving uit artikel 21 van dat hoofdstuk worden aangevuld”.

Artikel VII

Tengevolge van het bepaalde in de voorgaande Artikelen van deze wet wordt:

verhoogd verminderd en mitsdien met: met: gebracht op: de Gewone dienst.......ƒ 25 069 848 ƒ 182 196 138 de Buitengewone dienst I. Uitgaven van aflopend karakter 19 548 616 31 340 908 D. Kapitaalsuitgaven...... 7 219 000 20 086 254 Gewone dienst Afdeling I Afdeling 1........... 6 159 724 10 599 376 Onderafdeling I........ 24 170 68 310

Sluiten