Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 584

WET van 26 November 1952, houdende wijziging van de begroting van het Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 1951.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van de begroting van het Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 1951, vastgesteld bij de wet van 28 Juni 1951, Stb. 260;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De hierna vermelde artikelen van de begroting van het Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 1951 worden verhoogd als volgt:

lste AFDELING Lasten en baten der exploitatie Lasten Artikel 1 Haven........ 2 Hallen........ 4 Electriciteitsnet..... 13 Afschrijvingen...... Baten 20 Hallen . ' ...... 21 Waterleiding...... 22 Electriciteitsnet..... 23 Terreinen....... wordt veren mitsdien hoogd met: gebracht op: ƒ 69 061 ƒ 134 661 33 701 214 651 72 068 365 168 23 560 270 560 277 280 936 280 2 142 52 642 93 711 414411 45 257 165 557

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 1952, 2734; Bijl. Hand. II 52/53, 2734; Hand. II 52/53, bladz. 3007; Bijl. Hand. I 52/53, 2734; Hand. I 52/53, bladz. 3005.

Sluiten