Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. KAPITAALSONTVANGSTEN. AFDELING I. GEVESTIGDE SCHULD EN LANGLOPENDE CREDIETEN. Onderafdeling II. AMORTISATIE EN AFLOSSING. Paragraaf 1. Binnenland. 36 Aandeel van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen in de aflossing van Gevestigde Schuld. AFDELING IV. OVERIGE ONTVANGSTEN. 37 Bijdrage van de Gewone Dienst ten bedrage van de afschrijvingen op de activa van de Staat (exclusief eigendommen van de bedrijven en het Scheepvaartfonds). HOOFDSTUK VII A 2 Buitengewone heffingen 1 Vermogensaanwasbelasting. 2 Vermogensheffing ineens. HOOFDSTUK VII B Departement van Financiën I. ONTVANGSTEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING II. GENERALE THESAURIE. Onderafdeling II. DIRECTIE BUITENLANDS BETALINGSVERKEER. 68 Ontvangsten uit hoofde van de uitvoering door De Nederlandsche Bank van de regeling van het deviezenverkeer. Onderafdeling IV. DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN. Paragraaf 1. Algemeen Beheer. 69 Beschikking over een gedeelte van het saldo van de speciale rekening bij de Nederlandsche Bank, hetwelk is ontstaan door storting in guldens van de tegenwaarde van de in het raam der Amerikaanse economische hulpverlening ontvangen schenkingen. 70 Baten, voortvloeiende uit de niet-inlevering of niet tijdige inlevering van buiten omloop gestelde bankbiljetten met een dagtekening vroeger dan 6 Mei 1945. Onderafdeling IV. DIRECTIE BEWINDVOERING. Paragraaf 1. Aigemeen Beheer. 71 Netto-opbrengst uit hoofde van verkoop van uit Duitsland gerestitueerde buitenlandse effecten. 72 Netto-opbrengst van vruchten van uit Duitsland gerestitueerde aan de Staat vervallen buitenlandse effecten.

Sluiten