Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 5 December 1952, houdende aanvulling van het Koninklijk besluit van 16 Januari 1940, Stb. 680, ter uitvoering van artikel 12 van de Veewet.

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 28 November 1952, No. 9370/91A, Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken/L.;

Overwegende, dat het tot wering van besmettelijke veeziekten noodzakelijk is de in- en doorvoer van hooi en stro te verbieden en derhalve het Koninklijk Besluit van 16 Januari 1940, Stb. 680, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 20 Februari 1940, Stb. 683, dienovereenkomstig aan te vullen;

Gelet op artikel 12 van de Veewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

In het Koninklijk Besluit van 16 Januari 1940, Stb. 680, zoals dit nader is gewijzigd, wordt het onder B 1 bepaalde gelezen als volgt: „De in- en doorvoer van:

vee, hoornen, klauwen, hoeven, borstels, haar, wol, beenderen, daaronder begrepen gebroken of gemalen beenderen, mest, daaronder begrepen kunstmest, voor zover deze geheel of gedeeltelijk uit diermeel, beendermeel of bloedmeel bestaat, veevoeder, voor zover dit geheel of gedeeltelijk uit diermeel, beendermeel of bloedmeel bestaat, hooi en stro zijn verboden”.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin bet is geplaatst.

Sluiten