Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 6

1. Het voldoen aan de in het vorige artikel vermelde eisen kan blijken uit het bezit van:

a. hetzij het middenstandsdiploma „Algemene Handelskennis”, ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond en de Christelijke Middenstandsbond, mits dit de handtekening draagt van de gecommitteerde van Onze Minister;

b. hetzij een door het Bedrijfschap voor Zuivel krachtens het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 verleende vergunning tot uitoefening van de melkdetailhandel, indien zij wordt overgelegd door een aanvrager van een in artikel 2 bedoelde vergunning, die dat bedrijf reeds in de betrokken inrichting uitoefent;

c. hetzij een door de Vakgroep Detailhandel in Melk, Boter, Kaas en Eieren krachtens het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 verleende vergunning tot uitoefening van de zuiveldetailhandel, indien zij wordt overgelegd door een aanvrager van een in artikel 2 bedoelde vergunning, die dat bedrijf reeds in de betrokken inrichting uitoefent;

d. hetzij een ander door Onze Minister aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de handtekening van zijn gecommitteerde moet dragen;

e. hetzij een door Onze Minister terzake afgegeven verklaring.

2. Van een aanwijzing, als in het vorige lid, onder d, bedoeld, geschiedt mededeling in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 7

De minimum-eisen van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten voor de kleinhandel in vleeswaren;

1. kennis van de meest voorkomende soorten en kwaliteiten van vleeswaren, alsmede van de wijze, waarop deze waren behoren te worden behandeld;

2. enige kennis omtrent de bereidingswijze van vleeswaren; 3. enige kennis omtrent de in de kleinhandel in vleeswaren gebruikte machines, apparaten en gereedschappen; 4. kennis van de voornaamste bepalingen van de Warenwet, Stb. 1935, 793 en de Vleeskeuringswet, Stb. 1919, 524; 5. kennis van de werkwijze van de keuringsdiensten van waren en var * het Rijksbureau tot Onderzoek van Handelswaren.

Artikel 8

1- Het voldoen aan de in het vorige artikel bedoelde eisen kan blijken uit het bezit van:

. «• hetzij het diploma inzake vakbekwaamheid voor de kleinhandel m vleeswaren, afgegeven door de Stichting Opleiding en Examens

Sluiten