Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het vakdiploma Kleinhandel in Vleeswaren, te Amsterdam, mits dit de handtekening draagt van de gecommitteerde van Onze Minister;

b. hetzij een diploma van vakbekwaamheid, krachtens het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 afgegeven door de Vakgroep Detailhandel in Melk, Boter, Kaas en Eieren of een door deze Vakgroep hiermede gelijkgesteld diploma, voor zover deze zijn voorzien van de aantekening van de onder a genoemde Stichting, dat de houder voldoet aan de in artikel 7 gestelde eisen van vakbekwaamheid, mits deze mede ondertekend is door de gecommitteerde van Onze Minister;

c. hetzij een door de onder b genoemde Vakgroep krachtens het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 afgegeven verklaring van vakbekwaamheid voor de melkdetailhandel of de zuiveldetailhandel voor zover deze is voorzien van de onder b bedoelde aantekening, dal de houder voldoet aan de in artikel 7 gestelde eisen van vakbekwaamheid, mits deze mede ondertekend is door de gecommitteerde van Onze Minister;

d. hetzij een ander door Onze Minister aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de handtekening van zijn gecommitteerde moet dragen;

e. hetzij een door Onze Minister terzake afgegeven verklaring. 2. Van een aanwijzing, als in het vorige lid, onder d. bedoeld. geschiedt mededeling in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 9

Het gedeelte van het in het derde lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, hetwelk ingevolge het bepaalde bij dat lid wordt uitgekeerd, wordt bepaald op de helft.

Artikel 10

Dit besluit kan worden aangehaald als „Vestigingsbesluit Kleinhandel in Vleeswaren 1952”.

Artikel 11.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der uitgifte van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 12 December 1952.

JULIANA.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

G. M. J. VELDKAMP.

Uitgegeven de negentiende December 1952.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Sluiten