Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. kennis van de wettelijke maatregelen, welke meer in het bijzonder betrekking hebben op de detailhandel en het ambacht;

6. Nederlandse taal en correspondentie:

a. kennis van de Nederlandse taal, blijkende uit voldoende vaardigheid om zich zonder grove taal- of spelfouten schriftelijk daarin uit te drukken;

b. enige vaardigheid in het stellen van brieven, waarbij het bezigen van eenvoudige handelsuitdrukkingen kan worden geëist.

Artikel 5

1. Het voldoen aan de in het vorige artikel vermelde eisen kan blijken uit het bezit van:

a. hetzij het middenstandsdiploma ,,Algemene Handelskennis”, ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond en de Christelijke Middenstandsbond, mits dit de handtekening draagt van de gecommitteerde van Onze Minister;

b. hetzij een ander door Onze Minister aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het c'e handtekening van zijn gecommitteerde moet dragen;

c. hetzij een door Onze Minister ter zake afgegeven verklaring. 2. Van een aanwijzing, als in het vorige lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeling in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 6

De minimum-eisen van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten voor het tandtechnisch-laboratoriumbedrijf:

A. theorie:

1. kennis van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het tandtechnisch-laboratoriumbedrijf;

2. kennis van de in dat bedrijf gebruikelijke benamingen en begrippen;

3a. kennis van de structuur van het menselijk blijvende gebit en van het melkgebit;

b. kennis van de onderlinge betrekking tussen tandrijen en tandeloze kaken of kaakdelen en het restgebit;

c. kennis van de functionele bouw van het kunstgebit en van de aan de vervaardiging daarvan te stellen voorwaarden;

4. kennis van:

a. maten en gewichten;

b. de beginselen van de warmteleer en de voor het tandtechnischlaboratoriumbedrijf van belang zijnde natuurkundige verschijnselen;

c. de voor dat bedrijf van belang zijnde electrische verschijnselen,

d. enige scheikundige begrippen, voor zover voor dat bedrijf vatl belang;

Sluiten