Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. enige kennis omtrent de wettelijke bepalingen inzake faillissement en surséance van betaling en omtrent de verschillende soorten van handelspapier; e. enige kennis omtrent de voor de middenstandsondernemer van belang zijnde bepalingen in belastingwetten; ƒ. enige kennis omtrent de voornaamste sociale wettelijke maatregelen, welke voor de middenstandsondernemer in het algemeen van betekenis zijn; g. kennis van de wettelijke maatregelen, welke meer in het bijzonder betrekking hebben op de detailhandel en het ambacht;

6. Nederlandse taal en correspondentie:

a. kennis van de Nederlandse taal, blijkende uit voldoende vaardigheid om zich zonder grove taal- of spelfouten schriftelijk daarin uit te drukken;

b. enige vaardigheid in het stellen van brieven, waarbij het bezigen van eenvoudige handelsuitdrukkingen kan worden geëist.

Artikel 5

1. Het voldoen aan de in het vorige artikel vermelde eisen kan blijken uit het bezit van:

a. hetzij het middenstandsdiploma „Algemene Handelskennis”, ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond en de Christelijke Middenstandsbond. mits dit de handtekening draagt van de gecommitteerde van Onze Minister;

b. hetzij een ander door Onze Minister aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de handtekening van zijn gecommitteerde moet dragen;

c. hetzij een door Onze Minister ter zake afgegeven verklaring2.

Van een aanwijzing, als in het vorige lid, onder h, bedoeld, geschiedt mededeling in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 6

De minimum-eisen van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet. omvatten voor het wagenbouwbedrijf:

A. theorie:

1. kennis van de belangrijkste materialen, welke worden gebruikt in het wagenbouwbedrijf, in het bijzonder van hout en ijzer; 2. kennis van de belangrijkste wagenonderdelen, zoals assen, naven, veren; 3. kennis van de meest voorkomende soorten wagens;

4. kennis van de inrichting van een werkplaats van een wagenbouwbedrijf en van het voeren van een bedrijfs- en materialenadministratie;

Sluiten