Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denstandsbond, mits dit de handtekening draagt Van de gecommitteerde van Onze Minister;

b. hetzij een ander door Onze Minister aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de handtekening van zijn gecommitteerde moet dragen; c. hetzij een door Onze Minister ter zake afgegeven verklaring.

2. Van een aanwijzing, als in het vorige lid, onder b, bedoeld. geschiedt mededeling in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 6

De minimum-eisen van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten:

I. voor de kleinhandel in vogels en konijnen: A. theorie: 1. kennis van de verschillende soorten vogels, pluimvee en konijnen, welke in de uitoefening van bovengenoemd bedrijf plegen te worden verkocht, in het bijzonder van de herkomst, de belangrijkste eigenschappen en de verzorging van genoemde dieren: 2. kennis van de onderscheidene voederartikelen en andere benodigdheden voor die dieren, alsmede van het gebruik daarvan; 3. enige kennis omtrent het fokken van dieren, voor zover van belang voor bovengenoemd bedrijf; 4. kennis van de eisen, welke gesteld moeten worden aan de inrichting, waarin dat bedrijf wordt uitgeoefend; 5. enige kennis omtrent de belangrijkste verschijnselen, waarmede de bij de onder 1 genoemde dieren voorkomende ziekten gepaard gaan; 6. kennis van de specifieke bedrijfsleer voor bovengenoemd bedrijf, zoals reclame, etaleerkunst en verkoopkunde; 7. kennis van de wettelijke maatregelen, welke voor dat bedrijf van belang zijn; B. praktijk: 1. het kunnen onderscheiden van de verschillende soorten vogels, pluimvee en konijnen; 2. het kunnen beoordelen van de kwaliteit en de samenstelling van de onderscheidene voederartikelen en van de kwaliteit van de overige benodigdheden voor die dieren; II. voor de kleinhandel in huisdieren: A. theorie: 1. kennis van de door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende hondenrassen, in het bijzonder van de herkomst en de belangrijkste raspunten en eigenschappen, alsmede van de diskwalificerende fouten;

Sluiten