Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ging van het academisch statuut (wijziging regeling doctorale examens wis- en natuurkunde, invoering doctoraal examen Fries, instelling aanvullende studie Indonesisch recht en van een niet-Westers sociale studierichting.) BESLUIT van 13 December 1952, tot wijziWij

JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden. Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten én Wetenschappen van 18 November 1952, no. 257303 1, afdeling Hoger Onderwijs en Wetenschappen;

Gelet op artikel 131 van de hoger-onderwijswet;

Gezien de adviezen van de senaten van de universiteiten;

De Raad van State gehoord (advies van 9 December 1952, no. 32);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 12 December 1952, no. 301908, afdeling Hoger Onderwijs en Wetenschappen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het academisch statuut, laatstelijk door Ons gewijzigd bij besluit van 28 Augustus 1952, {Sth. 455), wordt gewijzigd als volgt:

I- a. in artikel 4, § 29 wordt in plaats van „geologie” gelezen: aardkunde; vervalt „dat, genoemd onder j, tot een doctoraal examen roet hoofdvak mineralogie”; en wordt inplaats van „plantkunde of dierkunde” gelezen: biologie; artikel 4, § 30 vervalt;

c • artikel 4, § 32 wordt gelezen:

Het hoofdvak wordt door de candidaat gekozen uit de volgende 1'jst: wiskunde, sterrekunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardkunde, pharmacie, wijsbegeerte.;

Sluiten