Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 17 December 1952 tot wijziging van het Negende Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 (Departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting). (Verruiming van de woningvoorraad.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden. Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van hoofdstuk IX A (Departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952, vastgesteld bij de wet van 21 Maart 1952, Stb. 135;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Het hierna vermelde artikel van hoofdstuk IX A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 wordt verhoogd als volgt:

AFDELING II. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING. Onderafdeling V. FINANCIËLE ZAKEN. Artikel 39 Bijdragen aan gemeenten in de kosten van verbetering en splitsing van bestaande woningen, zomede van verbouw tot woning van oorspronkelijk niet daartoe bestemde gebouwen ... ƒ 3 000 000 TITEL A. GEWONE DIENST wordt verhoogd met:

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 51/52, 2615; Bijl. Hand. II 52/53, 2615; Hand. II 52/53, bladz. 3133; Bijl. Hand. I 52/53, 2615; Hand. I 52/53, bladz. 3009.

Sluiten