Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt ver- en mitsdien hoogdmet: gebracht op: Artikel 5 Uitkering aan gemeenten ingevolge artikel 2, onder c, der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad no. 388, sedert gewijzigd (belastinguitkering).......ƒ 869 000 ƒ 44 169 000 AFDELING II. UITKERINGEN AAN GEMEENTEN WEGENS STEUN. 11 Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, als bedoeld in artikel 7, derde lid, der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259) 2 374 400 2 374 400 Artikel II In de begroting van uitgaven van het Gemeentefonds voor het dienstjaar 1951 wordt het volgende artikel in gevoegd: In: TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING I. UITGAVEN, VERBAND HOUDENDE MET DE UITVOERING VAN DE WET FLNANCIËLE VERHOUDING. achter artikel 2: Artikel 2a Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip der afsluiting van de dienst, waartoe zij behoorden, op de artikelen, ten laste waarvan zij bij tijdige verevening gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren.......ƒ 93 395 000 Artikel 111 Ten gevolge van het bepaalde in de voorgaande Artikelen van deze wet wordt: verhoogd en mitsdien met: gebracht op: de Gewone Dienst......ƒ 111 188 600 ƒ 597 952 600 Gewone Dienst Afdeling I......... 108 814 200 595 578 200 Afdeling II......... 2 374 400 2 374 400

Sluiten