Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor of gebruikt worden bij de bereiding van eet- of drinkwaar in de brood- en banketbakkerijen, in de vlees- en vleeswarenbereidplaatsen en bij de bereiding van waren, bedoeld in het Jam-limonadebesluit ( Stb, 1937, No. 854) en in het Consumptiebesluit {Stb. 1934, No. 240);

9. bedrijven, waarin gebruiksartikelen, die worden gebezigd voor de bereiding, de vervaardiging, de samenstelling of de bewaring van eet- en drinkwaren, uitsluitend rechtstreeks aan verbruikers worden verkocht;

C. de navolgende bedrijven, mits niet rechtstreeks aan verbruikers wordt verkocht

1. pluimveehouderijen, welke in hoofdzaak ten doel hebben de productie van eieren, en waar het mesten van slachtkippcn en ander pluimvee van bijkomstige aard is;

2. visserijbedrijven, die uitsluitend de visvangst beoefenen;

3. bijenhouderijen.”.

III

Artikel 3 wordt gelezen als volgt:

„Artikel 3.

1. Tot een bedrijf, dat is aangewezen in artikel 2 van dit besluit, worden gerekend te behoren één bereidsplaats en één voor het publiek toegankelijke verkoopplaats, zowel wanneer deze zijn gevestigd in één als in meer percelen.

Onder een bereidsplaats of voor het publiek toegankelijke verkoopplaats wordt mede begrepen een samenstel van bereidplaatsen of voor het publiek toegankelijke verkoopplaatsen, indien deze in één of meer gebouwen doch op één terrein zijn gelegen.

Onder een voor het publiek toegankelijke verkoopplaats wordt mede begrepen een op of aan de openbare weg of het daaraan grenzend openbaar terrein zich bevindende verkoopgelegenheid — met uitzondering van automaten — waar of waaruit aan het publiek waar, als bedoeld in artikel 2 van dit besluit, wordt verkocht.

2. Van ieder bedrijf, dat wordt uitgeoefend in een zaak, welke niet in het handelsregister is ingeschreven, wordt een recht geheven van drie gulden.

3. Van ieder bedrijf dat wordt uitgeoefend in een zaak, welke in het handelsregister is ingeschreven, wordt behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel, een recht geheven, dat bedraagt:

a. indien de zaak is gerangschikt in de le klasse negen gulden;

b. indien de zaak is gerangschikt in de 2e klasse achttien gulden;

Sluiten