Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(b) de onderdelen of de inrichtingen betreffende de bescherming van openingen, de verschansing of het relingwerk, de waterloospoorten en de toegangen tot de verblijven niet in even deugdelijke toestand verkeren, als zij deden toen het certificaat werd afgegeven;

(c) het schip niet op zodanige geregelde tijden en onder zulke voorwaarden is nagezien, als het Hoofd van de Scheepvaartinspectie nodig oordeelt, teneinde zeker te zijn, dat de romp en de bovenbouw niet zijn gewijzigd als onder (a) bedoeld en dat de onderdelen of inrichtingen in de toestand zijn gehouden als onder (b) is aangegeven.

3. Indien de hierboven bedoelde ambtenaar een certificaat in trekt, deelt hij dit terstond door tussenkomst van zijn districtshoofd mede aan het Hoofd van de Scheepvaartinspectie. Het districtshoofd geeft de eigenaar onder opgaaf van redenen bij aangetekende dienstbrief kennis van de intrekking.

Artikel 23

Vaargebieden Indien er aanleiding is om tengevolge van de bouw, de toestand of de uitrusting van het schip beperkende bepalingen te maken betreffende de toe te kennen vaargebieden, bepaalt het Hoofd van de Scheepvaartinspectie de wateren of de reizen, waarvoor de certificaten geldig zijn.

HOOFDSTUK IV

Toestand van de scheepsromp, de werktuigen en de aftiinmering

Artikel 24

Keuring materialen Het voor de bouw van de scheepsromp en van de voornaamste werktuigen te bezigen materiaal, zomede dat, te gebruiken bij verbouwing, bij belangrijke herstelling of vernieuwing van vitale delen, moet voldoen aan en gekeurd zijn volgens de door één der door Ons erkende particuliere onderzoekingsbureaux vastgestelde eisen, dan wel voldoen aan de eisen, vastgesteld in bijlage I, en gekeurd worden op de wijze, als daarin is voorgeschreven.

Artikel 25

Sterkte-eisen Zowel de afmetingen van alle verbanddelen van de scheepsromp, als de wijze waarop deze ten opzichte van elkander zijn aangebracht en verbonden, moeten zodanig zijn, dat — rekening houdende met de afmetingen van het schip en met het vaargebied, waarvoor het bestemd is — zowel de algemene sterkte, als het weerstandsvermogen tegen plaatselijk optredende krachten aan redelijke eisen voldoen.

Artikel 26

Uitvoering constructie De uitvoering van het constructiewerk van de romp moet aan redelijke eisen voldoen.

Artikel 27

Waterdichtheid De huid en de wanden van waterdichte afdelingen, als schotten, dekken, platforms, binnenbodems, enzovoort, moeten deugdelijk

Sluiten