Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(f) de isolatietoestand van het scheepsnet zowel in zijn geheel, als in onderdelen te allen tijde voldoende is en dat isolatiefouten zo spoedig mogelijk worden verholpen;

(g) automatische omschakelinrichtingen, behorende tot de noodinstallatie wekelijks beproefd worden;

( h ) de electrische noodverlichting tenminste éénmaal per drie maanden wordt beproefd.

Artikel 112

Gebruik van luiken en merkels De kapitein is verplicht zorg te dragen, dat de luiken en merkels niet worden gebruikt voor doeleinden, waarvoor zij niet zijn bestemd.

Artikel 113

Luisterdienst Radiopeilingen Electronische navigatiemiddelen 1. De kapitein is verplicht luisterdienst te doen houden volgens de in artikel 83 gegeven voorschriften. 2. De kapitein is verplicht zorg te dragen, dat een auto-alarmtoestel, indien aan boord aanwezig, buitengaats steeds is ingeschakeld, wanneer geen radiotelegrafist op wacht is.

3. De kapitein is verplicht zorg te dragen, dat de calibratie van de richtingzoeker elk jaar wordt nagezien en dat gedurende het nemen van radiopeilingen antennes voor persoonlijk gebruik van de opvarenden zijn weggenomen. Bovendien is de kapitein verplicht de calibratie te doen verifiëren, telkenmale als zich omstandigheden voordoen, welke de nauwkeurigheid van de richtingzoeker merkbaar kunnen beïnvloeden.

4. De kapitein is verplicht zorg te dragen, dat door de stuurlieden regelmatig met de electronische navigatiemiddelen, waarmede het schip is uitgerust, wordt geoefend.

Artikel 114

Alarmrol en sloepenrol 1. De kapitein is verplicht vóór het ondernemen van een reis zorg te dragen, dat een alarmrol en een sloepenrol zijn samengesteld.

2. De alarmrol moet vermelden:

(a) de plaatsen waarheen de leden van de bemanning zich moeten begeven en hunne plichten in verband met:

(aa) het sluiten van waterdichte deuren en openingen in schotten en in het scheepsboord;

(bb) het blussen van brand;

(b) de plichten in het bijzonder van de leden der bemanning, die niet behoren tot de dek- of de machinedienst, in tijd van nood ten opzichte van de passagiers in verband met:

(aa) het waarschuwen van de passagiers;

(bb) het toezien, dat de passagiers zoveel doenlijk gekleed zijn en hun reddinggordels op de juiste wijze hebben aangetrokken;

Sluiten