Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 28

1. Luiken van ruimen moeten gedurende de reis gasdicht zijn Bedieningsgesloten, behalve indien deze ruimen geen brandbare vloeistoffen voors n bevatten en ontgast zijn.

2. Deklading mag uitsluitend verwerkt worden indien de laadruimen gasdicht zijn gesloten.

Artikel 29

1. Het is verboden aan boord van met K, in verpakking geladen veiiigheidsschepen, in het gedeelte van het schip vóór het achterschot van de maatreseen achterste en achter het voorschot van de voorste kofferdam, dan wel

vóór of achter een met een kofferdam gelijkgestelde ruimte, als bedoeld in artikel 15, te roken, vuur of open licht te gebruiken, of handelingen te verrichten, welke vonkvorming, vuur of verhitting kunnen veroorzaken. Voor de verblijven kan dit verbod door de kapitein worden opgeheven.

2. De in het vorige lid genoemde verbodsbepaling blijft ook na het lossen van de lading van kracht, totdat in het in lid 1 genoemde gedeelte van het schip alle ruimten onder het dek en de eventueel boven het dek gelegen pompkamers voldoende droog, schoon en vrij van gevaarlijke dampmengsels zijn bevonden.

HOOFDSTUK IV

Schepen, niet blijvend ingericht voor vervoer van K, in verpakking

Artikel 30

Dit hoofdstuk is van toepassing op schepen, welke K, in verpakking Toepassing als lading vervoeren, indien deze daartoe niet volgens het bepaalde in hoofdstuk III zijn ingericht.

A. Vervoer als deklading

Artikel 31

Indien K t in verpakking in een Nederlandse haven of in een haven Kennisgeving Van de Nederlandse Antillen als deklading zal worden gestuwd, moet, vóórdat met het inladen een aanvang wordt gemaakt, volgens het bepaalde in lid 13 van artikel 99 van het Schepenbesluit, het betrokken Districtshoofd van de Scheepvaartinspectie daarvan tijdig kennis worden gegeven. Aan de door hem, in overeenstemming met het bepaalde ■n de artikelen 32 tot en met 36, gegeven aanwijzingen moet gevolg Worden gegeven.

Artikel 32

De verpakte K, moet op veilige afstand van kombuizen, verblijven, stuwen e nz. goed zeevast en afgezonderd van andere lading aan dek zijn gestuwd en zo nodig op voldoend hoge garnering zijn geplaatst.

Sluiten