Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING XII. RIJKSCENTRALE VOOR MECHANISCHE ADMINISTRATIE..... 12 000 153 Personeelsuitgaven........ƒ 184 200 hiervan komt ten laste van andere instanties............ 184 200 zodat wordt uitgetrokken........... 154 Algemene uitgaven........ 213 000 hiervan komt ten laste van andere instanties............ 213 000 zodat wordt uitgetrokken........... 155 Representatiekosten....... 300 hiervan komt ten laste van andere instanties............ 300 zodat wordt uitgetrokken........... 156 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing ............ƒ 20 000 hiervan komt ten laste van andere instanties............ 8 000 zodat wordt uitgetrokken........... 12 000 AFDELING XIII. STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF........... Memorie 157 Uitkering aan het Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf wegens nadelig saldo over het jaar 1953 . . Memorie TITEL B. BUITENGEWONE DIENST: I UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER . . f 1 020 705 II KAPITAALSUITGAVEN.......... 6 049 800 I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER . . ƒ 1 020 705 AFDELINGEN: I MINISTERIE............... 20 000 II BINNENLANDS BESTUUR......... 702 305 III FINANCIËN BINNENLANDS BESTUUR . . 100 000 V OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .... 198 400 AFDELING I. MINISTERIE......... 20 000 Onderafdeling IV. OVERIGE UITGAVEN. . . 20 000 158 Uitkeringen op grond van artikel 63 van het Arbeidsovereenkomstcnbesluit............ 10 000 159 Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren als bedoeld in artikel 7, derde lid, der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259)............ 10 000 AFDELING II. BINNENLANDS BESTUUR . 702 305 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER . . . 702 305 160 Vergoeding aan gemeenten in de kosten, verband houdende met de vernietiging van het aan ambtenaren dier gemeenten verleende ontslag..... 5 164 161 Bijdrage aan de Oorlogsgravenstichting..... 697 141 AFDELING lil. FINANCIËN BINNENLANDS BESTUUR................. 100 000 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER . . . 100 000 162 Uitkering aan gemeenten wegens suppletie opbrengst van door of ten bate van de gemeenten geheven belastingen over de jaren 1944 tot en met 1947 . . . Memorie 163 Bijdrage aan gemeenten in de extra-uitgaven verband houdende met door de bezettende macht verleende ontslagen, met zuivering en met rechtsherstel van burgemeesters en secretarissen....... 100 000 Nihil Nihil Nihil

AFDELING V. OPENBARE ORDE EN VEILIG HEID................... 198 400 Onderafdeling V. HULPVERLENINGSCOLONNES................. 198 400 164 Personeelsuitgaven.............. 136 000 165 Algemene en specifieke uitgaven........ 51 400 166 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 11 000 II KAPITAALSUITGAVEN..........ƒ 6 049 800 AFDELINGEN: III FINANCIËN BINNENLANDS BESTUUR . . 660 000 V OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .... 5 147 800 XIII STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF................... 242 000 AFDELING III. FINANCIËN BINNENLANDS BESTUUR................. 660 000 Onderafdeling II. COMMISSARISSEN DER KONINGIN................ 660 000 177 Nieuw-, aan- en verbouw door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst............. 660 000 Maximum van de verplichtingen die in 1953 zullen worden aangegaan f793 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). AFDELING V. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID ................. 5 147 800 Onderafdeling III. BESCHERMING BEVOLKING ..............i . . . . 5 147 800 Paragraaf 1. Bescherming Bevolking ...... 5 147 800 Uitgaven ten behoeve van de Bescherming Bevolking 5 147 800 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). AFDELING XIII. STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF........... 242 000 181 Uitkering aan het Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf: a. van het bedrag, waarmede de waarde der voorraden bij het einde van het dienstjaar 1953 de waarde bij de aanvang daarvan overtreft . ........... Memorie b. wegens verstrekking van kapitaal over het dienstjaar 1953.... ƒ 242 000 - 242 000

Artikel II

Op de artikelen voor personeelsuitgaven van het bij deze w et vastgestelde hoofdstuk, te weten de artikelen 3, 4, 5, 8, 27, 34, 37, 41, 47, 50, 51, 62, 67, 73, 80, 82, 86, 126, 128, 140, 146, 148i 50 bis, 151, 153 en 164, worden aangewezen uitgaven wegens1.

bezoldiging van personeel in vaste- en in tijdelijke dienst, 2. bezoldiging van personeel op arbeidsovereenkomst: 3. lonen personeel in los dienstverband; 4. salarissen en lonen van personeel met onvolledige dagtaak; 5. lopende toelagen; 6. incidentele uitkeringen; 7. aandeel in de sociale lasten.

Sluiten