is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 102-198, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65 Documentatie, publicatie, verslagen en statistiek ..............ƒ 361 650 . door te berekenen aan derden . . . 338 450 zodat wordt uitgetrokken........... 23 200 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 8. Centrum voor Landbouwdocumentatie 61 500 66 Personeelsuitgaven.............. 36 100 67 Algemene uitgaven............. 25 400 Paragraaf 9. Bureau van de Hoofd-Ingenieur . . . 81800 68 Personeelsuitgaven.............. 55 400 69 Algemene en specifieke uitgaven . . ƒ 28 900 door te berekenen aan derden . . 7 500 zodat wordt uitgetrokken........... 21 400 70 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 5 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Onderafdeling III. OVERIGE UITGAVEN VAN HET MINISTERIE............. 71 Uitgaven ten laste van afgesloten dienstjaren als bedoeld in artikel 7, derde lid, der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259)............. 72 Onvoorziene uitgaven............. 73 Kosten voorbereiding nieuwe huisvesting .... 73A Uitgaven voortvloeiende uit de huurgarantie terzake van de huisvesting van ambtenaren in Wageningen .................. 74 Toelagen aan ambtenaren, aan wie buitengewone eisen worden gesteld............. 75 Sociale lasten..........ƒ 5 331 302 hiervan komt ten laste van de personeelsuitgaven.......... 5 331302 zodat wordt uitgetrokken........... 76 Uitkeringen op grond van artikel 63 A.O.B., A.O. B.V. en op grond van artikel 95a van het A.R.A.R. 77 Betalingen aan Rijkspersoneel, waartegenover geen arbeidsprestatie staat............. 28 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen 3 653 000 100 000 300 000 25 000 Memorie 15 000 Nihi 500 000 1 713 000 1 000 000 AFDELING II. DIRECTIE VAN DE LANDBOUW .................. 87 382 800 Onderafdeling I. ALGEMENE ZAKEN .... 1 157 900 Paragraaf 1. Algemeen ............ 639 400 V* Personeelsuitgaven........ƒ 239 300 waarvan wordt doorberekend . . . 600 zodat wordt uitgetrokken........... 238 700 80 Algemene en specifieke uitgaven........ 113 300 81 Reis- en verblijfkosten ingevolge speciale opdrachten 106 500 83 Representatiekosten............. 11 300 83 Subsidiën en andere uitgaven.......... 88 000 84 Kosten „Colleges van Consulenten”....... 80 000 85 Hulpverlening aan eigenaars of ondernemers van landbouw-, tuinbouw- en visserijbedrijven op grond van het „Besluit Zakelijke Bedrijfstegemoetkomingen 1948”...........ƒ 15 000 hiervan komt ten laste van Hoofdstuk VIII Af 10 000 hiervan komt ten laste van Hoofdstuk VIII B 5 000 ------ 15 000 zodat wordt uitgetrokken........... Nihil

86 Garantiebijdragen wegens aan gedemobiliseerden verstrekte kredieten ten behoeve van de vestiging van landbouw-, tuinbouw- en visserijbedrijven . . Memorie 87 Garantiebijdragen wegens door de N.V. Vuilafvoer Maatschappij „V.A.M.” met gemeenten gesloten overeenkomsten............... Memorie 88 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 1 600 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 2. Aangelegenheden met betrekking tot het verzorgen en binnenhalen van de oogst .... 518 500 89 Personeelsuitgaven........ƒ 356 200 door te berekenen aan derden ... 4 800 zodat wordt uitgetrokken........... 351 400 90 Algemene uitgaven............. 157 900 91 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 9 200 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Onderafdeling II. LANDBOUWONDERWIJS . 12 511 30 0 < Paragraaf 1. Algemeen ............ 317175 92 Personeelsuitgaven.............. 115 400 93 Algemene en specifieke uitgaven . .ƒ 38 100 door te berekenen aan derden ... 2 000 zodat wordt uitgetrokken .......... 36100 94 Subsidie aan de vereniging „Het Genootschap Nederlands Landbouw Museum” te Wageningen 5 000 95 Kosten van en subsidiën voor opleiding en ontwikkeling van leerkrachten............. 80 000 96 Kosten voortvloeiende uit de wet bescherming leerlingen tegen besmettingsgevaar......... Memorie 97 Rijksbeurzen, toelagen en subsidiën voor opleiding 27 000 98 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 2 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb, 1927, no. 259). 99 Bijdrage aan Hoofdstuk VI der Rijksbegroting in de kosten van: a. Biologische Raad.......ƒ 175 b. Subsidie aan de Stichting „Internationaal Opleidingscentrum voor Luchtkartering” te Delft .... 51 500 zodat wordt uitgetrokken........... 51675 Paragraaf 2. Hoger onderwijs ......... 3 848 525 A. Curatorium en Senaat Landbouwhogeschool. . 70 600 100 Personeelsuitgaven...... 38 600 101 Algemene uitgaven............. 27 800 102 Gezondheidszorg studenten.......... 3 000 103 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing ,..... ...... ..... 1 200 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259).