is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 102-198, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 91 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 3. Landbouwkundig onderzoek .... 3 008 500 A. Rijkslandbouwproefstation voor Zaadcontröle te Wageningen ................. 365 400 195 Personeelsuitgaven.............. 290 300 196 Algemene en specifieke uitgaven........ 34 600 197 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak.................... 16 500 198 Uitvoering van werken door derden....... 4 500 199 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 19 500 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). B. Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen ............. 1 438 800 200 Personeelsuitgaven.............. 932 400 201 Algemene uitgaven............. 155 400 202 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak.................... 158 200 203 Diensten te verrichten door derden....... 55 500 204 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 134 800 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). 205 Uitvoering van diensten door onder het Ministerie ressorterende instanties............ 2 500 C. Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen te Wageningen ........... 449 300 206 Personeelsuitgaven.............. 303 100 207 Algemene uitgaven............. 51200 208 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak.................... 61 000 209 Diensten te verrichten door derden....... 6 500 210 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 23 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). 211 Diensten te verrichten door derden....... 4 500 D. Raad voor het Kwekersrecht ........ 42 900 212 Personeelsuitgaven.............. 28 800 213 Algemene en specifieke uitgaven........ 14 100 214 Kosten van onderzoek ten behoeve van de Raad voor het Kwekersrecht door het Instituut voor Rassenonderzoek te Wageningen........... Memorie E. Onderzoek op het gebied van plantenveredeling 219 100 215 Personeelsuitgaven voortvloeiende uit de beschikbaarstelling van Rijkspersoneel aan de Stichting voor Plantenveredeling......ƒ 21 200 waarvan komt ten laste van de Stichting voor Plantenveredeling .... 21 200 zodat wordt uitgetrokken........... 216 Subsidie aan de Stichting voor Plantenveredeling . F. Onderzoek op het gebied van de landbouwtechniek .................... 217 Personeelsuitgaven voortvloeiende uit de beschikbaarstelling van Rijkspersoneel aan het Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie ............ƒ 86 500 waarvan komt ten laste van het Instituut voor landbouwtechnieken rationalisatie ............ 86 500 zodat wordt uitgetrokken........... Nihil Nihil 219 100 493 000

218 Subsidie aan het Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie................ G. Bodemkundig Onderzoek .......... 219 Personeelsuitgaven........ƒ 239 100 waarvan komt ten laste van de Centrale Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek . . 239 100 zodat wordt uitgetrokken........... Onderafdeling VII. ZUIVELAANGELEGENHEDEN.................. Paragraaf 1. Algemeen ............ 220 Personeelsuitgaven.............. 221 Algemene en specifieke uitgaven........ 222 Subsidies voor onderzoekingen in verband met verwerking en bewaring van zuivelproducten .... 223 Kosten verband houdende met de uitvoering Melkwinningswet................. 224 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 2. Zuivelvoorlichtingsdienst ...... 225 Personeelsuitgaven........ƒ 398 100 waarvan wordt doorberekend ......ƒ 4 000 vermindering in verband met aanstelling nieuw personeel in de loop van het jaar . . 16 000 ---- 20 000 zodat wordt uitgetrokken........... 226 Algemene en specifieke uitgaven........ 227 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 3. Zuivelinspectie .......... 228 Personeelsuitgaven.............. 229 Algemene en specifieke uitgaven........ 230 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 4. Zuivelstation ........... 231 Personeelsuitgaven.............. 232 Algemene en specifieke uitgaven........ 233 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak . . .................. 234 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). Onderafdeling VIII. PLANTENZIEKTENKUNDIGE AANGELEGENHEDEN....... Paragraaf 1. Algemeen ............ 235 Personeelsuitgaven.............. 236 Algemene uitgaven............. 493 000 Nihil Nihil 1 289 500 165 300 60 800 23 000 80 000 Memorie 1 500 548 500 378 100 127 900 42 500 211 300 163 400 46 900 1 000 364 400 269 600 36 200 33 900 24 700 2 829 400 18 600 2100