Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

203 Bijdrage aan hoofdstuk X der Rijksbegroting inzake kosten van het beroepsorgaan, bedoeld in artikel 5 van de Wet Onder de vijand aangetroffen goederen (Stb. H 183)................. 7 000 Paragraaf 2. Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten .............. 995 800 203A Personeelsuitgaven............. 100 000 203B Bijdrage aan hoofdstuk IV der Rijksbegroting in de personeelsuitgaven van de afdeling Effectenregistratie ................. 246 000 203C Algemene uitgaven............. 104 400 203D Bijdrage aan hoofdstuk IV der Rijksbegroting in de algemene uitgaven van de afdeling Effectenregistratie ................. 42 400 203E Specifieke uitgaven............. 466 000 203F Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing................ 37 000 Onderafdeling VI. DIRECTIE FINANCIERINGEN EN COÖRDINATIE OORLOGSSCHADE 352 938 090 Paragraaf 1. Algemeen beheer ......... 208 062 000 204 Vergoeding aan de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. of aan door deze aangewezen instellingen van geleden verliezen aan hoofdsom of rente op voor risico van de Staat verleende bijzondere credieten voor in het algemeen belang noodzakelijk geachte vestiging, uitbreiding of vernieuwing van bedrijven (onder deze credietverlening ook begrepen deelneming in bedoelde bedrijven en garanties voor verleende credieten) wat betreft de hoofdsommen ... ƒ 4 500 000 wat betreft de rente....... 1 500 000 zodat wordt uitgetrokken........... 6 000 000 205 Vergoeding aan de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Staat in verband met de uitkering van de Rijksbijdragen in materiële oorlogsschade........... 400 000 206 Dividendgarantic aan de houders van preferente aandelen B van de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V.......... Memorie 207 Uitgaven voortvloeiende uit door het Rijk verleende garanties voor leningen, door de N.V. Nederlandsche Middenstandsbank opgenomen terzake van door die Bank aan daarvoor in aanmerking komende middenstandsbedrijven geheel voor rekening en risico van het Rijk verleende langlopende credieten Memorie 208 Bijdragen in oorlogsschade aan onroerende goederen, alsmede uitkeringen van vergoedingen wegens ten name van het Rijk onteigende opstallen .... 156 000 000 209 Uitkeringen, voortvloeiende uit ontheffing van bestedingsplicht, verleend op grond van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden........... 6 000 000 210 Tegemoetkomingen in de oorlogsschade aan onroerende goederen op grond van de wet op de Materiele Oorlogsschaden ter vervanging van voorlopig verstrekte credieten, rentevergoedingen, alsmede toegezegde bouwpremies........... Memorie 211 Bijdragen in oorlogsschade aan schepen..... 16 608 000 212 Uitgaven wegens te betalen renten over door derden verstrekte credieten ten behoeve van aanvullende herstelfinanciering.............. 1 350 000 213 Vergoeding aan de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. of aan door deze aangewezen instellingen voor geleden verliezen aan hoofdsom of rente op voor risico van de Staat boven de Rijksbijdrage in geleden oorlogsschade van bedrijven verleende bijzondere credieten voor in liet algemeen belang noodzakelijk geacht herstel van deze schade (onder deze credietverlening ook begrepen

deelnemingen in bedoelde bedrijven en garanties voor verleende credieten) . wat betreft de hoofdsommen ... ƒ 1 200 000 wat betreft de rente....... 500 000 zodat wordt uitgetrokken .......... 1 700 000 214 Financiering van het Landbouwherstel, als bedoeld in artikel 361 van Hoofdstuk XI der Rijksbegroting 20 000 000 215 Kosten van de Commissie van beroep voor Militaire Vorderingen................ 4 000 Paragraaf 2. Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade 67 990 216 Personeelsuitgaven.............. 29 590 217 Algemene uitgaven.............. 37 250 218 Aanschaffing van kantoormeubilair....... 1 150 Paragraaf 3. Commissariaat voor Oorlogsschade . 144 808 100 219 Personeelsuitgaven.............. 1 004 420 220 Algemene uitgaven.............. 212 250 221 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 1000 222 Personeelsuitgaven Schade-enquêtecommissies . . 2 460 130 223 Algemene uitgaven Schade-enquêtecommissies . . 421 300 224 Aanschaffing van kantoormeubilair Schade-enquêtecommissies ................ . 1 000 225 Commissie van Advies, bedoeld in artikel 71, lid 4, van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden . . 8 000 226 Bijdragen in oorlogsschade aan roerende goederen, die tot een bedrijf behoren, of tot het uitoefenen van een beroep dienen.............. 67 500 000 227 Bijdragen in oorlogsschade aan huisraad..... 49 000 000 228 Bijdragen en extra-bijdragen in verband met schade door eigen verzet............... 2 000 000 229 Vergoedingen op grond van de Wet Overheidsaansprakelijkheid bczettingshandelingen...... 21 000 000 230 Verliezen geleden op herstelcredieten B verstrekt door de Nederlandsche Middenstandsbank N.V . 100 000 231 Verliezen geleden op door de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. bij wijze van voorschot op de Rijksbijdrage in de oorlogsschade verstrekte credieten.......... 100 000 232 Nagekomen betalingen van afgewikkelde schadeartikelen.................. 1 000 000 Onderafdeling VII. DIENST DER RIIKSBEGROTING................. 55 100 00 0 Paragraaf 8. Afdeling Financiën Publiekrechtelijke Lichamen .................. 55 100 000 233 Kosten van adviezen, taxaties e.d........ 100 000 234 Vergoedingen c.q. voorschotten aan publiekrechtelijke en daarmede gelijkgestelde lichamen ter zake van schaden ten gevolge van de oorlog en de bezetting 55 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). AFDELING III. BELASTINGDIENST EN DOMEINEN ................. 219 680 Onderafdeling V. DIENST DER DOMEINEN . 219 6 80 Paragraaf 5. Rentambt Wieringermeer ..... 219 680 235 Personeelsuitgaven.............. 170 630 236 Algemene uitgaven.............. 46 050 237 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst................... 2 000 238 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing ............... ... 1 00"

Sluiten