Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 9 Maart 1953.

JULIANA.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, A. A. VAN RHIJN.

Uitgegeven de twintigste Maart 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

115

BESLUIT van 3 Maart 1953, houdende toepassing van artikel 3, tweede lid, van de Winkelsluitingswet 1951 ten aanzien van tabakswinkels.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 Januari 1953, No. 47058 MSW, DirectoraatGeneraal voor de Middenstand;

Overwegende, dat een aantal organisaties in de kleinhandel in tabak en tabaksproducten het verzoek heeft gedaan om met toepassing van artikel 3, tweede lid, van de Winkelsluitingswet 1951 (Stb. 1952, 38) te bepalen, dat het in artikel 2, onder c, van die wet gestelde verbod, een winkel op werkdagen na 18 uur voor het publiek geopend te hebben, niet geldt van

18 tot 19 uur voor winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak tabak en tabaksproducten plegen te worden verkocht;

dat in vorengenoemd bedrijf geen bevoegde hoofdbedrijf- of bedrijfschappen bestaan, als bedoeld in artikel 66, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22);

dat de verzoekende organisaties zijn erkend op grond van artikel 5, eerste lid, van de wet van 22 April 1855 (Stb. 32) en dat aan het vereiste van representativiteit naar Ons oordeel is voldaan;

Overwegende, dat inwilliging van het gedane verzoek wenselijk is;

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, en 14, eerste lid, van de Winkelsluitingswet 1951;

De Raad van State gehoord (advies van 10 Februari 1953, No. 18);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 Februari 1953, No. 15331 MSW, Directoraat-Generaal voor de Middenstand;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Het in artikel 2, onder c, van de Winkelsluitingswet 1951 vervatte verbod, een winkel op werkdagen na 18 uur voor het publiek geopend te hebben, geldt niet van 18 tot

19 uur voor winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak tabak en tabaksproducten plegen te worden verkocht, doch uitsluitend voor zover betreft de verkoop van die waren.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 3 Maart 1953.

JULIANA.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

G. M. J. VELDKAMP.

Uitgegeven de twintigste Maart 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

116 BESLUIT van 3 Maart 1953, houdende vrijstelling examens Landbouwhogeschool te Wageningen.

Wij jULIANA, bij de gratie Gods. Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 12 Januari 1953, No. Lo-5943, Afdeling Landbouwonderwijs, Directie van de Landbouw;

Gelet op artikel 63 van de wet van 15 December 1917 (Stb. 700), tot regeling van het hoger landbouwonderwijs, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 Juli 1951 (Stb. 301);

De Raad van State gehoord (advies van 10 Februari 1953, No. 20);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 24 Februari 1953, No. Lo-762, Afdeling Landbouwonderwijs, Directie van de Landbouw;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Zij, die vóór 9 Maart 1918 het examen, afgenomen aan het einde van het eerste studiejaar der voormalige Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, met gunstig gevolg hebben afgelegd en vóór 1 Januari 1919 het diploma van landbouwkundige hebben behaald, zijn vrijgesteld van het afleggen van het propaedeutisch examen en van het candidaatsexamen in de betrokken studierichting aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.

Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 3 Maart 1953.

JULIANA.

De Minister van Landbouw , Visserij en Voedselvoorziening,

MANSHOLT.

Uitgegeven de twintigste Maart 1953.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Sluiten