Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST: I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER . 121 375 000 II. KAPITAALSUITGAVEN........... 10 150 000 I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER ƒ121 375 000 AFDELINGEN: I MINISTERIE............... 744 000 II WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING 120 631 000 AFDELING I. MINISTERIE........ 744 000 Onderafdeling HL UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE . . 594 000 88 Uitgaven verbonden aan het taxeren van oorlogsschade alsmede van schade door onteigeningen aan onroerende goederen............. 509 000 89 Uitgaven voor onderzoek en advies naar aanleiding van ingediende beroepschriften tegen tegemoetkomingen, vastgesteld op grond van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden........... 85 000 Onderafdeling V. VAARTUIGEN...... Nihil 90 Kosten voor bouw en herstel van schepen............ƒ 16 608 000 waarvan ten laste van hoofdstuk VUB............. 16 608 000 zodat wordt uitgetrokken.......... Nihil Onderafdeling VI. OVERIGE UITGAVEN. . __ 150 000 91 Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, als bedoeld in artikel 7, derde lid, der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259)........... 150 000 AFDELING II. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING .............. 120 631 000 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER . . 1 505 000 92 Uitgaven in verband met de culturele verzorging van ambtenaren werkzaam bij de wederopbouw ... 5 000 93 Bijdragen aan gemeenten voor werkzaamheden ten behoeve van de wederopbouw......... 1 500 000 Onderafdeling IV. TECHNISCHE CONTRÖLE 1 601 000 94 Uitgaven in verband met de puinopruiming . . 1 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). 95 Uitgaven in verband met de beschikbaarstelling van noodwoningen en noodwinkels, zomede verdere getroffen noodvoorzieningen.......... 100 000 96 Bijdragen in de kosten van vervanging van provisorische electrische geleidingen.......... 1 000 Onderafdeling V. FINANCIËLE ZAKEN . . 115 250 000 97 Bijdragen in tekorten op de exploitatie van particuliere nieuwbouw-woningen.......... 12 500 000 98 Uitkeringen en kredieten voor herstel en herbouw van onroerende goederen en schepen op grond van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden.............ƒ172 608 000 waarvan ten laste van: 1°. hoofdstuk IX A . ƒ 16 608 000 o. art. 90 ƒ 16 608 000 b. art. 104 Memorie c. art. 105 Memorie 2°. hoofdstuk VII B . 156 000 000 - 172 608 000 zodat wordt uitgetrokken.......... Nihil

98A Uitkeringen voortvloeiende uit ontheffingen van bestedingsplicht op grond van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden (artikel 19, lid 3).............ƒ 5 500 000 waarvan ten laste van hoofdstuk VIIB............. 5 500 000 zodat wordt uitgetrokken.......... Maximum bedrag, dat in 1953 aan ontheffingen van bestedingsplicht ten aanzien van onroerende goederen, uitgezonderd schepen, mag worden verleend f30 000 000. 99 Tegemoetkomingen in de oorlogsschade aan onroerende goederen op grond van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden ter vervanging van voorlopig verstrekte kredieten, rentevergoedingen, alsmede van toegezegde bouwpremies Memorie waarvan ten laste van hoofdstuk VII B............. Memorie zodat wordt uitgetrokken.......... 100 Vergoeding wegens puinonteigening, voor zover deze niet als bijdrage in de materiële oorlogsschade wordt verleend............... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). 101 Uitgaven wegens te betalen renten over door derden verstrekte kredieten ten behoeve van aanvullende herstel- en/of herbouw-financiering . ƒ 1 350 000 waarvan ten laste van hoofdstuk VIIB............. 1 350 000 zodat wordt uitgetrokken.......... 102 Premiën te verstrekken aan natuurlijke- en rechtspersonen ten behoeve van de bouw van woningen..........ƒ107 000 000 waarvan ten laste van hoofdstuk VIII A............. 5 000 000 zodat wordt uitgetrokken ......... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). 103 Bijdragen aan gemeenten over 1953 en afgesloten dienstjaren ter tegemoetkoming in de betaling van de annuïteiten tot voldoening van rente en aflossing van de voorschotten uit ’s Rijks kas verstrekt voor de bouw van noodwoningen en noodwinkels . . . 104 Kosten voor herstel en herbouw, voor zover deze niet ten laste van belanghebbende-getroffenen kunnen worden gebracht ........... 105 Uitgaven in verband met de wederopbouw en het onderhoud van de Koorkerk en de Nieuwe Kerk te Middelburg................. 106 Kosten voortvloeiende uit garanties aan gemeenten van rente en aflossing over hypothecaire geldleningen ten behoeve van particuliere nieuwbouw van woningen.............. . . Onderafdeling VIL DIRECTIES VAN DE WEDEROPBOUW EN DE VOLKSHUISVESTING IN DE PROVINCIES........ 107 Aandeel in de personeelsuitgaven van artikel 45 108 Aandeel in de algemene uitgaven van artikel 46 . n. KAPITAALSUITGAVEN........ AFDELINGEN: I MINISTERIE................ II WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING IV RIJKSGEBOUWENDIENST........ Nihil Nihil 200 000 Nihil 102 000 000 550 000 Memorie Memorie Memorie 2 275 000 2 000 000 275 000 ƒ 10 150 000 Memorie 10 000 000 150 000

Sluiten