Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 Overige ontvangsten 4.13 Gouvernementsdrukkerij 4.13.1 Gouvernementsdrukkerij 4.13.1.1 Opbrengst papier, bind- en drukwerk 2 Overige ontvangsten 4.14 Centrale bevoorrading en landsmagazijnen 4.14.1 Centrale bevoorrading en landsmagazijnen 4.14.1.1 Verstrekte goederen 2 Overige ontvangsten 4.15 Motortransport (in liquidatie) 4.15.1 Motortransport (in liquidatie) 4.15.1.1 Exploitatieontvangsten 4.16 Bodemkundig bureau 4.16.1 Bodemkundig bureau 4.16.1.1 Bodemkundig bureau 4.17 Coördinatie Gouvernementsvervoer 4.17.1 Coördinatie Gouvernementsvervoer 4.17.1.1 Opbrengst passage en vracht per chartervliegtuigen 2 Overige ontvangsten 4.18 Busdienst 4.18.1 Busdienst 4.18.1.1 Opbrengst bussen 4.19 Mijnbouw 4.19.1 Mijnbouw 4.19.1.1 Vast recht en cijns van mijnconcessies en van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen, alsmede retributies van andere vergunningen tot het winnen van gesteenten, grondsoorten enz. 4.20 Opbrengst van verkocht non ferro scrap 4.20.1 Opbrengst van verkocht non ferro scrap 4.20.1.1 Opbrengst van verkocht non ferro scrap 4.21 Andere ontvangsten 4.21.1 Andere ontvangsten 4.21.1.1 Andere ontvangsten Afdeling IV A. Economische en Technische Aangelegenheden 4A.1 4A.1.1 4 A. 1.1.1 4A.2 4A.2.1 4A.2.1.1 2 3 4 4A.3 4A.3.1 4A.3.1.1 4A.4 4A.4.1 4A.4.1.1 2 4A.5 4A.5.1 4A.5.1.1 2 4A.6 4A.6.1 4A.6.1.1 2 4A.7 4A.7.1 4A.7.1.1 Centrale leiding civiel-technische aangelegenheden Centrale leiding civiel-technische aangelegenheden Terugontvangsten van voorschotten op bezoldigingen enz. Bijdrage van de kapitaalsdienst aan de gewone dienst Waterstaat Waterstaat Leveringen aan werkers en personeel Huur van landswoningen Opbrengst van waterverstrekkingen Overige ontvangsten Havenwezen Havenwezen Haven-, lig- en opslaggelden, alsmede goederengeld enz. Overige ontvangsten Kadaster en kartering Kadaster en kartering Kadastrale inkomsten Overige ontvangsten Steen-, pannenbakkerij annex kalkbranderij Steen-, pannenbakkerij annex kalkbranderij Ontvangsten leveringen stenen, pannen en kalk Overige ontvangsten Machinale houtbewerking Machinale houtbewerking Ontvangsten leveringen onbewerkt en bewerkt hout Overige ontvangsten Andere ontvangsten Andere ontvangsten Andere ontvangsten

Afdeling V. Gezondheidszorg, Sociale en Culturele Aangelegenheden 5.1 Algemene leiding Gezondheidszorg, Sociale en Culturele Aangelegenheden 5.1.1 Kantoor van het Hoofd van de dienst 5.1.1.1 Terugontvangsten van voorschotten op bezoldigingen enz. 2 Overige ontvangsten 5.2 Medische verzorging 5.2.1 Medische verzorging op de afdelings- en onderafdelingshoofdplaatsen 5.2.1.1 Verpleeg-, polikliniek- en keuringsgelden 2 Verkoop medicijnen 3 Ontvangsten voor huisvesting en voeding voor personeel 4 Overige ontvangsten 5.2.2 Pokkenbestrijding 5.2.2.1 Ontvangsten uit vaccinatie 5.2.4 Pharmaceutische verzorging 5.2.4.1 Verkoop medicijnen 2 Verkoop inventarisgoederen 3 Verkoop meubilair etc. 4 Verkoop dienstkleding 5.2.6 Tandheelkundige verzorging 5.2.6.1 Ontvangsten uit tandheelkundige behandeling 5.2.7 Geneeskundig laboratorium 5.2.7.1 Ontvangsten onderzoek 5.3 Onderwijs 5.3.2 Westers onderwijs 5.3.2.1 Schoolgelden 2 Overige ontvangsten 5.3.3 Vakonderwijs 5.3.3.1 Schoolgelden 2 Overige ontvangsten 5.3.4 Onderwijs aan autochthone bevolking 5.3.4.1 Schoolgelden 2 Overige ontvangsten 5.4 Sociale aangelegenheden 5.4.1 Sociale zaken 5.4.1.1 Armengelden 2 Ontvangsten uit hoofde van verkoop kleding, recreatie-artikelen en bibliotheek 3 Ontvangsten uit exploitatie tehuizen 4 Overige ontvangsten 5.4.2 Exploitatie pasanggrahans en hotels 5.4.2.1 Pachtsommen hotels 2 Exploitatie hotels en pasanggrahans 3 Overige ontvangsten

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 27 Maart 1953.

JULIANA.

De Minister van Overzeese Rijksdelen, W. J. A. KERNKAMP.

Uitgegeven de een en twintigste April 1953.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 51/52, 2460; Bijl. Hand. II 52/53, 2460; Hand. II 52/53, bladz. 469 t/m 493 en 496 t/m 517; Bijl. Hand. I 52/53, 2460; Hand. I 52/53, bladz. 322 t/m 337 en 339 t/m 354.

Sluiten