Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69 Uitgaven in verband met de verbetering van de industriële vormgeving............ 20 000 70 Vergoeding aan de Nederlandse Middenstandsbank N.V., wegens verliezen, welke door deze instelling zijn geleden op door haar ten behoeve van kleine en middelgrote industriële bedrijven verleende credieten............... 35 000 Onderafdeling II. TECHNISCHE NIJVERHEIDSVOORLICHTING.......... 830 600 71 Personeelsuitgaven.............. 547 900 72 Algemene en specifieke uitgaven........ 199 200 73 Representatiekosten............. 500 74 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 63 000 75 Opdrachten door bemiddeling van de Rijksnijverheidsdienst aan T.N.O.-instellingen....... 20 000 Onderafdeling III. TECHNISCHE DOCUMENTATIE IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA.............. 1 00 900 76 Personeelsuitgaven.............. 60 400 77 Algemene uitgaven.............. 40 500 AFDELING VI. ECONOMISCHE VOORLICHTINGSDIENST . . .......... 5 062 500 78 Personeelsuitgaven........ƒ 1 203 700 waarvan komt ten laste van diverse instanties............ 116 200 zodat wordt uitgetrokken........... 1 087 500 79 Publicaties, bibliotheek en overige uitgaven ... 60 000 80 Voorlichting, onderzoekingen en overige uitgaven in het belang van de economische ontwikkeling en de exportbevordering van Nederland...... 3 700 000 81 Bijdrage in de kosten van het Internationaal Tentoonstellingsbureau te Parijs........ 900 82 Bijdrage in de kosten 1952/1953 der Internationale Vereniging tot uitgave van douanetarieven te Brussel 14 100 83 Garantie voor eventuele verliezen bij de voorberei ding en bevordering van de export naar dollarlanden door het bedrijfsleven, wegens de bijzondere risico’s daaraan verbonden............. 200 000 AFDELING VII. CENTRAAL PLANBUREAU 705 800 86 Personeelsuitgaven.............. 634 900 87 Algemene uitgaven.............. 61200 88 Representatiekosten............. 700 89 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing................. 9 000 AFDELING VIIA. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK.......... 5112 300 90 Personeelsuitgaven.............. 3 899 000 91 Algemene uitgaven.............. 1 116 600 92 Representatiekosten............. 700 92a Subsidie aan het Institut International de Statistique ten behoeve van het Internationaal Statistisch Bureau te ’s-Gravenhage............ 5 000 93 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing................. 91 000

AFDELING VIII. BUITENLANDSE ECONOMISCHE BETREKKINGEN......... 6 491 200 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER . . 1 895 700 94 Personeelsuitgaven.............. 1 174 700 95 Algemene uitgaven.............. 219 500 96 Representatiekosten............. 14 800 97 Bijdrage van Nederland in de kosten van het Secretariaat-Generaal van de Nederlands-BelgischLuxemburgse Douane-Overeenkomst...... 351 000 98 Bijdrage voor de West-Europese Douane-Unie . 2 500 99 Bijdrage General Agreement on Tariffs and Trade 45 700 100 Bijdrage 1953/1954 van Nederland in de kosten van de Internationale Grondstoffen Conferentie . 19 500 101 Aandeel van Nederland in de keuringskosten van katoen, welke onder M.S.A.-financiering naar Europa wordt verscheept........... 68 000 Onderafdeling II. CENTRALE DIENST VOOR IN- EN UITVOER............. 4 595 500 102 Personeelsuitgaven.............. 3 651 000 103 Algemene uitgaven............. 928 900 104 Representatiekosten............. 300 105 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing................. 15 300 AFDELING IX. MIJNWEZEN........ 2 674 900 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER . . 2 337 200 106 Personeelsuitgaven.............. 38 400 107 Voorzitter van de Mijnindustrieraad...... 8 000 108 Vergoedingen aan Regeringsvertegenwoordigers in Nederland........ 4 000 109 Vertegenwoordiger van de Nederlandse Regering bij het Coal Committee van de Economie Commission for Europe te Genève.......... 11 000 110 Bijdrage aan de Geologische Stichting..... 385 000 111 Uitkering aan de Staatsmijnen in Limburg wegens nadelig saldo over het jaar 1953 ....... Memorie 112 Bijdrage in de kosten, verbonden aan de opsporing van delfstoffen en aan het onderzoek naar de mogelijkheden van winning en verwerking daar, vn.................... 1 500 000 113 Raad van beroep voor het mijnwezen..... 800 114 Uitgaven voortvloeiende uit tijdens de beheersperiodc overkomen ongevallen aan het mijnpersoneel van de Domaniaie Mijn Maatschappij N.V. en de N.V. Oranje-Nassau Mijnen...... 390 000 Onderafdeling II. MIJNRAAD........ 19 600 115 Personeelsuitgaven........ 10 000 116 Algemene uitgaven.............. 9 600 Onderafdeling III. STAATSTOEZICHT OP DE MIJNEN.................. 318 100 117 Personeelsuitgaven.............. 266 600 118 Algemene en specifieke uitgaven........ 45 900 119 Representatiekosten............. 300 120 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing................. 5 300 AFDELING X. ENERGIEVOORZIENING. . 259 800 121 Personeelsuitgaven.............. 259 800

Sluiten