Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling IV. LANDWEGEN (INCLUSIEF VEREN EN SCHIPBRUGGEN).

Paragraaf 2. Landwegen. A. Rijkswerken. Artikel 235 Kosten van bouw van bruggen over de grote rivieren; onderhoud van gereed gekomen objecten, alsmede verdere uitgaven, verband houdende met de bruggenbouw. Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1951 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1951 aan te besteden werken....................ƒ 350 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1951 worden verwerkt en gefinancierd ........................ƒ 325 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259.) waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ85 000. B. Uitkeringen en bijdragen. 237 Uitkeringen over 1951 aan de provinciën gezamenlijk, als bedoeld in artikel 3, sub 3, van de wet van 6 October 1934, Stb. 534, tot instelling van een Verkeersfonds, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bjj de wet van 8 Mei 1952, Stb. 254 terwijl het artikel wordt verhoogd met ƒ 5 488 000 en gebracht op 18 928 000 238 Uitkeringen over 1951 aan de provinciën gezamenlijk, als bedoeld in artikel 3, sub 4, van de wet van 6 October 1934, Stb. 534, tot instelling van een Verkeersfonds, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bjj de wet van 8 Mei 1952, Stb. 254 terwijl het artikel wordt verhoogd met ƒ 1 568 000 en gebracht op 5 408 000

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST

I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER

AFDELING V. WATERSTAAT.

Onderafdeling II. REGIONALE BUITENDIENSTEN.

286 Uitgaven ten behoeve van de wederopbouw van de aan het Rijk toebehorende eigendommen, de met de wederopbouw verband houdende kosten, alsmede voor kosten wegens beschikbaarstelling van bergingsmaterieel en personeel, voor zover deze niet onmiddeHjjk op derden kunnen worden verhaald. Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1951 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1951 aan te besteden werken....................ƒ 7 500 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1951 worden verwerkt en gefinancierd 5 995 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259.) waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ 2 405 000.

II. KAPITAALSUITGAVEN.

AFDELING V. WATERSTAAT.

Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 305 Uitkering aan het Staatsvissershavenbedryf: 1. van het bedrag, waarmede de waarde der voorraden bij het einde van het jaar 1951 de waarde bij de aanvang daarvan overtreft.............ƒ 5 600 2. wegens verstrekking van kapitaal over het jaar 1951 871 780 zodat wordt uitgetrokken................... 877 380 waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 424 880. Onderafdeling III. WATERWEGEN. Paragraaf 2. Rivieren en rivierwerken. 308 Verbetering van de waterstaatkundige toestand in het gebied van dc benedenrivieren. Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1951 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1951 aan te besteden werken....................ƒ 7 447 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1951 worden verwerkt en gefinancierd 3 847 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ 3 000 000. 309 Werken aan het Pannerdensch Kanaal, Neder-Rjjn en IJssel, ter verbetering van de waterstaatkundige toestand in het Noorden en Oosten des lands. Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1951 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1951 aan te besteden werken....................ƒ 3 500 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1951 worden verwerkt en gefinancierd 2 570 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259. waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ 2 100 000. Paragraaf 5. Havens en havenwerken. 310 Aanleg van havens c.a. Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1951 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1951 aan te besteden werken.................... Nihil van vorenbedoeld totaal zal in 1951 worden verwerkt en gefinancierd Nihil waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ 300 000. Paragraaf 6. Kanalen, vaarten, sluis werken en bruggen. 311 Aanleg van kanalen, vaarten, sluiswerken en bruggen c.a. Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1951 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1951 aan te besteden werken....................ƒ 12 000 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1951 worden verwerkt en gefinancierd 10 750 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ 1 150 000.

Onderafdeling IV. LANDWEGEN. Paragraaf 2. Landwegen. Artikel 313 Kosten van bouw van bruggen over de grote rivieren c.a. Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1951 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1951 aan te besteden werken....................ƒ 4 500 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1951 worden verwerkt en gefinancierd ƒ 3 170 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ 1 205 000. Onderafdeling VI. LANDAANWINNING. Paragraaf 2. R ijks werken. 315 Onderzoekingen en werkzaamheden op het gebied der landaanwinning. Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1951 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1951 aan te besteden werken....................ƒ 6 000 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1951 worden verwerkt en gefinancierd 5 350 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ450 000. AFDELING VI. STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE. 317 Uitkering aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie enTelefonie: 1. van het bedrag, waarmede de waarde der voorraden bij het einde van het jaar 1951 de waarde bij de aanvang daarvan overtreft ...................ƒ 6 791 000 2. wegens verstrekking van kapitaal over het jaar 1951 122 399 000 zodat wordt uitgetrokken................... 129 190 000 waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 23 787 000.

Artikel V

Ten gevolge van het bepaalde in de voorgaande Artikelen van deze wet wordt:

de Gewone dienst........ de Buitengewone dienst. I. Uitgaven van aflopend karakter II. Kapitaalsuitgaven...... Gewone dienst. Afdeling I. Afdeling I........... Onderafdeling II ....... Onderafdeling III....... Onderafdeling IV........ Afdeling II. Afdeling II.......... Onderafdeling I........ Onderafdeling II ....... Onderafdeling III....... Onderafdeling IV. Onderafdeling IV....... Paragraaf 1.......... Afdeling III. Afdeling III.......... Onderafdeling I. Onderafdeling I........ Paragraaf 1.......... Onderafdeling II ....... Onderafdeling III....... Onderafdeling IV. Onderafdeling IV....... Paragraaf 1.......... Paragraaf 2. Paragraaf 2.......... I ............... II .............. Onderafdeling V........ Afdeling IV. Afdeling IV.......... Onderafdeling I. Onderafdeling I........ Paragraaf 1.......... Paragraaf 2.......... Paragraaf 3.......... Paragraaf 4.......... Paragraaf 5.......... Paragraaf 6.......... Afdeling V. Afdeling V.......... Onderafdeling l........ Onderafdeling II ....... verhoogd verminderd en mitsdien met: met: -gebracht op: 7 684 501 ƒ179 660 205 ƒ 23 484 138 2 165 050 14 523 335 479 263 913 121 700 40 000 51 700 30 000 3 029 531 725 618 836 450 1 408 500 225 350 40 000 135 000 50 000 47 434 246 745 794 2 077 759 1 172 342 350 350 43 438 351 43 436 451 89 300 9 011 728 22 300 22 300 4 000 3 000 7 702 509 7 542 669 49 018 42 060 57 000 10 000 995 451 358 367 47 000 37 000 10 000 3 000 637 084 422 229 214 855 222 690 151 849 16 698 854 40 000 45 000 65 000 65 000 151 849 35 000 331 849 14 722 072 4 424 342 246 390 534 651 4 023 411 4 148 778 1 344 500 7 400 000 1 290 000 60 000 103 485 846 3 327 490 11 148 940

Sluiten