is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 199-300, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 Buitengewone subsidiën over 1952 aan scholen voor buitengewoon lager onderwijs ter tegemoetkoming in de kosten van pensioen aan vóór 1 Juli 1922 ontslagen onderwijzend personeel dier scholen of hun weduwen................ 4 500 Paragraaf 4. Voorbereidend lager onderwijs ... 48 450 75 Bijdrage aan de gemeente Amsterdam ten behoeve van haar vormschool voor onderwijzeressen bij het voorbereidend lager onderwijs......... 7 500 76 Bijdragen aan particuliere instellingen in het belang van het voorbereidend lager onderwijs..... 29 450 77 Reiskosten en vacatiegelden voor de Rijksgecommitteerden bij de examens vanwege de Vereniging voor Logopaedie en Phoniatrie, de Vereniging van Spraakleraren en de Algemene Friese Onderwijscommissie, bij de Montessori-examens, alsmede bij enige examens op het gebied van het voorbereidend lager onderwijs en het buitengewoon lager onderwijs ................... 11 500 AFDELING Hl. VOORBEREIDEND HOGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS...... 41 323 285 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER . . 985 067 78 Personeelsuitgaven.............. 208 117 79 Gecommitteerden, bedoeld in dc artikelen 11 en 157 der Hogeronderwijswet ......... 91 500 80 Commissie, bedoeld in artikel 12 der Hogeronderwijswet ................ 40 600 81 Kosten van de examens, bedoeld in artikel 55, tweede lid, der Middelbaar-onderwijswet en het Algemeen Ontwikkelingsexamen........ 75 000 82 Kosten van de examens, bedoeld in artikel 57b der Middelbaar-onderwijswet (hogere burgerscholen). 193 500 83 Kosten van de examens, bedoeld in artikel 57c der Middelbaar-onderwijswet (middelbare scholen voor meisjes).................. 34 000

84 Kosten van de examens voor de akten van bekwaamheid in de Engelse, Franse en Hoogduitse talen, middelbaar en lager onderwijs, in de andere levende talen en haar letterkunde, in de Nederlandse taal en letterkunde, in de geschiedenis, in de aardrijkskunde, in de staathuishoudkunde en de statistiek, in de staatsinrichting, in dc wis- en natuurkundige wetenschappen, in de handelswetenschappen, in het schoonschrijven, in de lichamelijke oefening middelbaar onderwijs, in de wiskunde, in het boekhouden en in de lichamelijke oefening lager onderwijs en voor de getuigschriften als tolk/vertaler in de vreemde talen, alsmede examens in de handelsbriefwisseling in de Nederlandse, Engelse, Franse en Hoogduitse talen en voor het Staatspraktijkdiploma

voor bedrijfsadministratie....... 315 000 85 Kosten van de examens voor het getuigschrift van apothekers-assistent.............. 22 000 86 Kosten wegens het zenden van afgevaardigden der Regering naar de akte-examens, afgenomen door de Vereniging ter bevordering van de studie der paedagogiek................ 850 87 Subsidiën en overige kosten betreffende het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, niet vallend onder één der vorenvermelde of volgende artikelen.................. 4 500 Onderafdeling II. TOEZICHT..........128 221 88 Personeelsuitgaven.............. 89 421 89 Algemene uitgaven............. 38 800 Onderafdeling III. ONDERWIJS...... 40 209 997 Paragraaf 1. Rijks hogere burgerscholen .... 7 668 860 90 Personeelsuitgaven.............. 6 784 850

91 Algemene en specifieke uitgaven........ 758 710 92 Leermiddelen voor onvermogende leerlingen... 30 300 93 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing . . . ............... 95 000 Paragraaf 2. Overige schoten voor middelbaar onderwijs .................. 32 541 137 94 Subsidiën aan gemeenten, bedoeld in de artikelen 8bis en 22bis der Hogeronderwijswet, ten behoeve van gymnasia................ 450 000 ï 95 Subsidiën en daarmede verband houdende uitgaven over 1953 en vorige jaren ten behoeve van bijzondere gymnasia.................. 3 308 000 96 Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hogere burgerscholen, bedoeld in de artikelen 36bis en 37bis der Middelbaar-onderwijswet en artikel XXXVII, sub c, der wet van 22 April 1937, Stb. 320 750 000 97 Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van middelbare meisjesscholen............. 61 875 98 Subsidiën en daarmede verband houdende uitgaven over 1953 en vorige jaren ten behoeve van bijzondere hogere burgerscholen, lycea en middelbare scholen voor meisjes................ 25 560 300 99 Subsidiën aan gemeentelijke handelsscholen . . . 695 000 100 Subsidiën en overige uitgaven aan bijzondere handelsscholen ................. 1 548 700 101 Buitengewone subsidiën aan van Rijkswege gesubsidieerde handelsavondscholen ter tegemoetkoming in de kosten van vóór 1 Juli 1922 verleende pensioenen aan het onderwijzend personeel dier scholen of hun weduwen........... 262 102 Bijdragen in de kosten van avond-lycea .... 82 000 103 Instituten tot opleiding voor middelbaar-onderwijsakten.................. 85 000 AFDELING IV. NIJVERHEIDSONDERWIJS 61 715 624 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER . . 696 710 104 Personeelsuitgaven.............. 276 790 105 Commissie van onderzoek betreffende middelbaar technisch onderwijs............. 10 000 106 Commissie voor het lager nijverheidsonderwijs voor jongens................... 43 500 107 Commissie tot bestudering van goede onderwijsmethoden voor het algemeen vormend nijverheidsonderwijs voor meisjes............ 19 000 108 Commissie van onderzoek naar de wenselijke ont•- wikkeling van het wettelijke leerlingstelsel ... 10 000 109 Subsidiën aan inrichtingen voor buitengewoon nijverheidsonderwijs en aan bijzondere instellingen en organisaties, werkzaam op het gebied van het nijverheidsonderwijs............. 179 420 110 Kosten van de examens voor akten van bekwaamheid tot het geven van nijverheidsonderwijs en voor de op die akten te stellen aantekeningen..... 145 000 111 Bijdragen aan gemeenten voor het nijverheidsonderwijs aan personen die zelf of wier wettelijkc vertegenwoordigers in het Centraal Bevolkingsregister zijn (waren) opgenomen........ 5 000 112 Buitengewone subsidiën aan besturen van van Rijkswege gesubsidieerde bijzondere nijverheidsscholen ter tegemoetkoming in de kosten van pensioen aan het personeel dier scholen of hun weduwen en wezen 8 000 Onderafdeling II. TOEZICHT........ 466 771 113 Personeelsuitgaven.............. 365 271 114 Algemene uitgaven.............. 101 500