Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De hierna vermelde artikelen van hoofdstuk IX A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 worden verhoogd als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST

wordt verAFDELINGI.

MINISTERIE. hoogd met: Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. Artikel 12 Dekking van tekorten in de kassen van comptabele ambtenaren ... ƒ 350 Onderafdeling V. OVERIGE UITGAVEN. 16 Uitkering op grond van artikel 63 Arbeidsovereenkomstenbesluit . . 175 000

Artikel II

De hierna vermelde artikelen van het in Artikel I genoemde hoofdstuk worden verminderd als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST

wordt verAFDELINGI.

MINISTERIE. minderd met: Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. 10 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing.....ƒ 350 AFDELING II. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 23 Algemene uitgaven...................... 20 000 AFDELING IV. RIJKSGEBOUWENDIENST. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 54 Algemene uitgaven...................... 300 000

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST

I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING II. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING. Onderafdeling V. FINANCIËLE ZAKEN. 95 Vergoeding wegens puinonteigening, voor zover deze niet als bijdrage in de materiële oorlogsschade wordt verleend........... 100 000

Artikel III

In voormeld hoofdstuk der Rijksbegroting worden de volgende artikelen ingevoegd:

In: TITEL A. GEWONE DIENST

AFDELING I. MINISTERIE.

Onderafdeling V. OVERIGE UITGAVEN, achter artikel 18: 18A Uitkering over 1950, 1951 en 1952 aan de nagelaten betrekkingen van de slachtoffers van een ongeval met dodelijke afloop........ƒ 22 200 achter artikel 20: 20A Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip der afsluiting van de dienst, waartoe zü behoorden, op de artikelen, ten laste waarvan zjj bij tijdige verevening gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren............. 30 000

AFDELING II. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER, achter artikel 24:

24A Bijdrage in de kosten van een tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Woningwet............... 10 000 Onderafdeling II. STEDEBOUW EN SOCIAAL-ECONOMISCH ONDERZOEK. achter artikel 28: 28A Bijdrage aan de Nationale Commissie voor de Oudeliedenzorg in de kosten vau het sociografisch onderzoek naar de levensomstandigheden van bejaarden................... 10 000 AFDELING IV. RIJKSGEBOUWENDIENST. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER, achter artikel 54: 54A Kosten van opdrachten aan particuliere architecten en adviseurs . . . 650 000 Maximum van de verplichtingen , die in 1952 zullen worden aangegaan f500 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswe (Stb. 1927, no. 259).

In: TITEL B. BUITENGEWONE DIENST

I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER.

AFDELING I. MINISTERIE.

Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE, achter artikel 86:

86A Bijdrage aan de gemeente Deventer in de kosten van havenwerken, aldaar ............................ 1 500 000

Onderafdeling V. OVERIGE UITGAVEN, achter artikel 88:

88A Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip der afsluiting van de dienst, waartoe zü behoorden, op de artikelen, ten laste waarvan zü bü tijdige verevening gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren............. 476 000

Artikel IV

De volgende artikelen van voormeld hoofdstuk worden gelezen als volgt: x

TITEL A. GEWONE DIENST

AFDELING IV. RIJKSGEBOUWENDIENST. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 58 Exploitatievoorzieningen en wederopleveringskosten van gronden en opstallen....................ƒ 7 269 057 waarvan ten laste van hoofdstuk VIII B...... 502 668 zodat wordt uitgetrokken...................ƒ 6 766 389 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ2 066 389. 59 Onderhoud en lasten van gronden en opstallen .... ƒ 8 026 399 waarvan ten laste van hoofdstuk VIII B...... 477 720 zodat wordt uitgetrokken................... 7 548 679 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 248 679.

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST

I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER.

AFDELING II. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING. Onderafdeling V. FINANCIËLE ZAKEN.

100 Uitkeringen voor onroerende goederen en schepen op grond van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden in de vorm van aflossingen van opbouwobligaties....................ƒ12 000 000 waarvan ten laste van hoofdstuk VII B....... 12 000 000 zodat wordt uitgetrokken................... Nihil Maximum van de opbouwobligaties, welke in 1952 zullen worden uitgegeven ƒ 24 000 000. 101 Tegemoetkomingen in de oorlogsschade aan onroerende goederen op grond van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden ter vervanging van voorlopig verstrekte kredieten...........ƒ 7 000 000 waarvan ten laste van hoofdstuk VII B....... 7 000 000 zodat wordt uitgetrokken...........*....... Nihil

II. KAPITAALSUITGAVEN.

AFDELING I. MINISTERIE.

Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE.

109 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling en ten behoeve van de Rijksgebouwendienst . ƒ 740 345 waarvan komt ten laste van de diverse artikelen voor nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen.................... 740 345 zodat wordt uitgetrokken................... Nihil Maximum van de verplichtingen, die in 1952 zullen worden aangegaan f 115 500.

AFDELING IV. RIJKSGEBOUWENDIENST.

Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER.

115 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen ten behoeve van de Rüksgebouwendienst............... 740 345 Maximum van de verplichtingen, die in 1952 zullen worden aangegaan f 115 500. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ60 500. 116 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rüksgebouwendienst ten behoeve van Rüksdiensten en derden.................ƒ 49 863 336 waarvan ten laste van Rjjksdiensten en derden ... 49 863 336 zodat wordt uitgetrokken.................. Nihil Maximum van de verplichtingen, die in 1952 zullen worden aangegaan f 46 064 828.

Sluiten