Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

242

WET van 9 Mei 1953 tot nadere wijziging van het Twaalfde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951. (Departement van Sociale Zaken.)

Wij JUL1ANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van hoofdstuk XII (Departement van Sociale Zaken) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, vastgesteld bij de wet van 13 Juli 1951, Stb. 280, zoals het is gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De hierna vermelde artikelen van hoofdstuk XII der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 worden verhoogd als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST

wordt ver- en mitsdien hoogd met: gebracht op: AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING. Artikel 3 Personeelsuitgaven...............ƒ 9 000 ƒ 133 103 4 Algemene uitgaven............... 600 22 465

Onderafdeling II. ADMINISTRATIEVE EN HULPAFDELINGEN VAN HET MINISTERIE.

Paragraaf 1. Algemene Zaken. 6 Algemene uitgaven................ 24 600 98 980 Paragraaf 2. Comptabiliteit. 7 Personeelsuitgaven................ 24 000 389 836 8 Algemene uitgaven................ 6 400 76 950 AFDELING II. ARBEIDERSBESCHERMING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 27 Personeelsuitgaven................ 9 000 51 265 28 Algemene uitgaven................ 8 700 17 440 AFDELING III. ARBEIDSVERHOUDINGEN. Onderafdeling II. STOOMWEZEN. 46 Personeelsuitgaven................ 20 000 383 108 Onderafdeling IV. LOONCONTRÖLEDIENST. 55 Personeelsuitgaven................ 13 000 474 413 AFDELING IV. SOCIALE VERZEKERING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 59 Personeelsuitgaven................ 7 000 92 148 64 Vergoeding aan het Landbouwongevallenfonds voor de als gevolg van artikel 106a, eerste lid, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 aan dat fonds onttrokken premien.................... 4 150 10 150 65 Vergoeding aan de ziekenkassen van de Raden van Arbeid voor de als gevolg van artikel 18, eerste lid, der Ziektewet (doorlopende tekst bekend gemaakt bü Koninklijk Besluit van 28 Januari 1935, Staatsblad no. 32) aan die kassen onttrokken premiën......... 8 000 32 000 69 Aanvulling van renten krachtens de Invaliditeitswet (wet van 15 Juli 1948, Staatsblad no. I 308) en voorzieningen ten aanzien van mijnarbeiders, die niet verzekeringsplichtig zijn ingevolge de Invaliditeitswet (wet van 22 December 1949, Staatsblad no. J 587)........ 15 000 28 395 000 70 Kinderbijslagen aan invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers.................. 315 500 15 970 500 71 Kosten noodvoorziening ouden van dagen...... 2 841 000 188 791 000 76 Aanvulling van renten krachtens de Ongevallenwet 1921, de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Zeeongevallenwet 1919.............. 129 000 3 309 000

wordt ver- en mitsdien hoogd met: gebracht op:

Artikel

Onderafdeling II. CONTRÖLE OP HET REKENPLICHTIG BEHEER DER RIJKSVERZEKERINGSBANK.

78 Personeelsuitgaven................ƒ 2 000 ƒ 17 445

AFDELING V. VOLKSGEZONDHEID I (NATIONALE

VOLKSGEZONDHEIDSZAKEN).

Onderafdeling 1. ALGEMEEN BEHEER. 79 Personeelsuitgaven................ 26 000 233 353 84 Bijdragen aan gemeenten ingevolge artikel 14 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad no. 35) tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen..... 3 931 57 973 86 Bijdragen aan gemeenten in de jaarlijkse kosten van keuringsdiensten .................. 49 000 1 289 000 91 Commissie ingevolge artikel 17 der Warenwet .... 4 500 6 500 94 Kosten verbonden aan de uitvoering van de wet Medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen van 2 Juli 1928 {Staatsblad no. 222)............... 7 500 12 500 97 Diploma verpleging zenuwzieken en krankzinnigen . . 5 600 9 600 104 Subsidiën en overige uitgaven in verband met praenatale zorg en voorlichting op het gebied van moederschapszorg en kinderhygiëne.............. 10 000 80 000 126 Bijdrage in de exploitatie van waterleidingen in de getroffen gebieden .............. 69 000 609 000 Onderafdeling II. GENEESKUNDIGE INSPECTIE. 148 Personeelsuitgaven................ 30 000 521 448 149 Algemene uitgaven................ 28 000 178 000 Onderafdeling III. PHARMACEUTISCHE INSPECTIE. 152 Personeelsuitgaven................ 14 000 148 027 Onderafdeling IV. VETERINAIRE INSPECTIE. 157 Personeelsuitgaven................ 13 000 131 831 Onderafdeling V. INSPECTIE VOOR DE DRANKBESTRIJDING. 162 Personeelsuitgaven................ 5 000 70 474 163 Algemene uitgaven................ 8 600 41 544 Onderafdeling VII. KRANKZINNIGEN WEZEN. Paragraaf 2. Rijks-psychiatrische Inrichting te Eindhoven. 171 Algemene uitgaven................ 16 000 282 840 172 Overige exploitatie- en beheerskosten van de inrichting 82 000 563 000

Onderafdeling VIII. OPLEIDING VROEDVROUWEN.

Paragraaf 1. Rykskweekschool te Rotterdam. 178 Personeelsuitgaven................ 1 000 Onderafdeling IX. RIJKSINSTITUUT VOOR DE VOLKSGEZONDHEID. 186 Algemene uitgaven................ 92 000 191 Omzetbelasting................. 1 450 Onderafdeling X. RIJKSINSTITUUT VOOR PHARMACO-THERAPEUTISCH ONDERZOEK. 193 Personeelsuitgaven................ 1 000 Onderafdeling XI. RÏJKSINSTITUUT VOOR DRINKWATERVOORZIENING. 195 Personeelsuitgaven................ 15 000 196 Algemene uitgaven ............ 9 000 Onderafdeling XII. RIJKS GENEESKUNDIGE DIENST. 200 Personeelsuitgaven................ 1 000 201 Algemene uitgaven............... 2 000 153 398 315 340 13 450 35 232 469 530 169 950 82 659 20 470

AFDELING VI. VOLKSGEZONDHEID II (INTERNATIONALE VOLKSGEZONDHEIDSZAKEN).

207 Personeelsuitgaven................ 2 000 35 546 AFDELING VII. RIJKSARBEIDSBUREAU. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 222 Kosten in verband met de verplaatsing van arbeiders in het binnenland................. 100 000 200 000 Onderafdeling II. ARBEIDSBEMIDDELING. 227 Personeelsuitgaven................ 342 000 7 710 740 228 Algemene uitgaven............... 37 000 1 401 100

AFDELING VIIA. COMMISSARIAAT VOOR DE EMIGRATIE.

241A Personeelsuitgaven................ 4 000 45 040

Sluiten