Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233 WET van 22 Mei 1953, houdende naturalisatie van Jacob Amram en 19 anderen.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Jacob Amram en 19 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging —- voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der Wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 21 December 1951 (Stb. 593);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1 . De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1° Jacob Amram, geboren te Borken (Duitsland) 20 Februari 1898, agent en commissiehandelaar, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

2° Erich Benner, geboren te Solingen (Duitsland) 9 Mei 1896, pensionhouder, wonende te Velp, gemeente Rhedcn, provincie Gelderland;

3° Franz August Brieskorn, geboren te Erle, thans Gelsenkirchcn-Buer (Duitsland) 30 September 1905, mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie Limburg;

4° Maria Carolina Clausing, gehorende Damme (Duitsland) 27 Juli 1902, kloosterzuster, wonende te Roermond, provincie Limburg;

5° József Csepcsanyi, geboren te Boedapest (Hongarije) 26 Maart 1912, grondwerker, wonende te Uden, provincie Noordbrabant, met bepaling dat zijn geslachtsnaam en die van zijn wettige minderjarige kinderen wordt veranderd in: Sepsanie, en met last op de ambtenaren van de burgerlijke stand om in hun registers van de verandering melding te maken op de kant der akten, waarin de geslachtsnaam in zijn oorspronkelijke spelling voorkomt;

6° Elsa Johanna Dehnert, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 4 Augustus 1899, zonder beroep, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland;

7° Gisela Ehrlich, geboren te Dusseldorp (Duitsland) 9 Maart 1917, reclame-tekenares, wonende te Hilversum, provincie Noordholland;

8° Jan Willem Felder, geboren te Vaals (Limburg) 22 Juli 1926, mij nwerker-hulp bouwer, wonende te Vaals, provincie Limburg;

9° Johann Heinrich Georg Gosau, geboren te Mülheim aan de Ruhr (Duitsland) 1 December 1897, importeur van scheepsmotoren, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland;

10° Ellen Kahn, weduwe van Hugo Kurt Joseephy, geboren te Eschwege (Duitsland) 14 Juni 1900, handschriftkundige, wonende te Nunspeet, gemeente Ermelo, provincie Gelderland;

11° Bruno Kantorowicz, geboren te Posen (Duitsland) 31 December 1885, wetenschappelijk adviseur, wonende te Soest, provincie Utrecht;

12° Maria Margaretha Hubertine Kronenberg, geboren te Himmelgeist (Duitsland) 25 October 1893, kloosterzusterlerares, wonende te Venlo, provincie Limburg;

13° Franciscus Antonius Lemmens, geboren te Luyksgestel (Noordbrabant) 15 Mei 1922, bouwvakarbeider, wonende te Luyksgestel, provincie Noordbrabant;

14° Katharine Moser, geboren te Osnabrück (Duitsland) 6 October 1927, werkzaam bij de K.L.M., wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

15° Ellen Motz, geboren te Amsterdam (Noordholland) 29 November 1926, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

16° Erich Rothschild, geboren te Friemersheim, thans Rheinhausen (Duitsland) 22 Mei 1907, slager, wonende te Tilburg, provincie Noordbrabant;

17° Godefridus Antonius Steijvers, geboren te Stramproy (Limburg) 12 September 1903, kruidenier, wonende te Stramproy, provincie Limburg;

18° Johannes George Stiebner, geboren te Hamburg (Duitsland) 26 Augustus 1910, kolenwerker, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

19° Wilhelmine Katharine Martha Storbeck, geboren te Hamburg (Duitsland) 11 October 1906, directrice van een kindertehuis, wonende te Haarlem, provincie Noordholland;

20° Anna Vacikova, geboren te Slany (Tsjecho-Slowakije) 18 Juni 1908, eigenares van een kantoorboekhandel, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland.

Artikel 2. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 Mei 1953.

JULIANA.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER. |

Uitgegeven de vijfde Juni 1953.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 52/53, 2953; Hand. II 52/53, bladz. 2579; Bijl. Hand. I 52/53, 2953; Hand. I 52/53, bladz. 2227.

Sluiten