Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt ver- en mitsdien minderd met: gebracht op: Onderafdeling IV. BEELDENDE KUNSTEN EN ARCHITECTUUR. Paragraaf 1. Rijksakadcmie van beeldende kunsten te Amsterdam. Artikel 400 Algemene uitgaven................ƒ 6 000 ƒ 43 260 Paragraaf 2. Overige uitgaven betreffende beeldende kunsten. 410 Jaargelden, uitgavenvergoedingen en erepenningen voor de winnaars der wedstrijden „Prix de Rome” . . . . 20 000 10 000 Onderafdeling V. FILM. 415 Subsidiën en overige uitgaven ten behoeve van de opleiding van Nederlandse filmtechnici in binnen- en buitenland ..................... 11 250 3 750 AFDELING VIII. JURIDISCHE ZAKEN EN KABINET. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 417 Personeelsuitgaven................ 20 000 95 567 Onderafdeling II. RADIO. 418 419 Personeelsuitgaven van de Radioraad....... Algemene uitgaven van de Radioraad........ 3 000 3 600 9 232 4 900 421 Personeelsuitgaven van de dienst van de Regeringscommissaris .................... 13 100 46 740 422 Algemene uitgaven van de dienst van de Regeringscommissaris .................... 10 495 27 130 AFDELING IX. PERS. Onderafdeling II. PERSRA AD. 426 Personeelsuitgaven................ 7 000 8 640 427 Algemene uitgaven................ 2 000 9 115 AFDELING X. VORMING BUITEN SCHOOLVERBAND. Onderafdeling II. JEUGDZAKEN. Paragraaf 1. Kamp- en internaatswerk voor sociale jeugdzorg. 431 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 432 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................... Paragraaf 2. Subsidiën. 60 000 1 027 800 53 250 159 750 442 Subsidiën aan diverse instituten belast met het onderzoek naar de massajeugd............. 22 000 18 000 Onderafdeling III. ALGEMENE ZAKEN. 449 Subsidiën aan openbare Leeszalen en Bibliotheken . . 14 616 579 883 451 Rjjkscommissie inzake Lectuurvoorziening...... 4 300 700 Onderafdeling IV. LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT. Paragraaf 1. Toezicht. 458 Personeelsuitgaven................ 13 000 35 546 Paragraaf 2. Centraal instituut voor opleiding van sportleiders. 462 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 30 000 52 450 463 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................... 7 600 4 400 Paragraaf 3. Overige uitgaven betreffende de lichamelijke opvoeding en de sport. 465 Kosten verbonden aan bijeenkomsten voor gemeentelijke ambtenaren en consulenten, voorzover werkzaam op het gebied van de lichamelijke opvoeding en de sport buiten schoolverband.............. 1 000 Nihil 466 Subsidiën aan onder Rjjkstoezicht door de Sportbonden of andere lichamen te organiseren regionale cursussen voor sportleiders................ 2 000 18 000 AFDELING XI. BUITENLANDSE BETREKKINGEN. Onderafdeling II. CULTURELE INSTELLINGEN IN HET BUITENLAND. 481 Verdere uitgaven ten behoeve van de culturele betrekkingen met het buitenland 2 000 1 000

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST wordt ver- en mitsdien minderd met: gebracht op: II. KAPITAALSUITGAVEN. AFDELING II. LAGER ONDERWIJS. Onderafdeling II. TOEZICHT. Artikel 489 Voorschotten voor de aanschaffing van auto's en andere vervoermiddelen.................ƒ 10 000 Nihil AFDELING IV. NIJVERHEIDSONDERWIJS. Onderafdeling III. ONDERWIJS. Paragraaf 1. Rijksnijverheidsscholen. 493 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst . 141 000 ƒ 9 000 AFDELING V. HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. Onderafdeling II. ONDERWIJS. Paragraaf 1. Rijksuniversiteiten en Technische Hogeschool. C. Rijksuniversiteit te Groningen. CII. Onderwijs. 499 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst . 467 000 Onderafdeling III. RIJKSINSTELLINGEN OP HET GEBIED DER WETENSCHAP. Paragraaf I. Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen te Amsterdam. 502 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rjjksgebouwendienst . 13 800 AFDELING VI. OUDHEIDKUNDE EN NATUURBESCHERMING. Onderafdeling III. OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK, MONUMENTENZORG EN MUSEA. Paragraaf 3. Monumentenzorg. 504 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rjjksgebouwcndienst . 348 000 250 000 Artikel III In voormeld hoofdstuk der Rijksbegroting worden de volgende artikelen ingevoegd: In: TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. achter artikel 20: Artikel 20bis Kosten voortvloeiend uit de toekenning van de vacantietoelage... ƒ 115 000 AFDELING VIII. JURIDISCHE ZAKEN EN KABINET. Onderafdeling II. RADIO, achter artikel 424: 424bis Algemene uitgaven van de Tclevisieraad........... 510 In: TITEL B. BUITENGEWONE DIENST II. KAPITAALSUITGAVEN. AFDELING V. HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. Onderafdeling II. ONDERWIJS. Paragraaf 1. Rijksuniversiteiten en Technische Hogeschool. D. Technische Hogeschool te Delft. D II. Onderwijs. achter artikel 501: 50Ibis Kosten van overneming van opstallen bestemd voor de Technische Hogeschool te Delft door bemiddeling van de inspecteur der Domeinen te ’s-Gravenhage......................ƒ 20 000 Artikel IV De volgende artikelen van voormeld hoofdstuk worden gelezen als volgt:

Sluiten