Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, voor zover daartegen geen hogere straf is bedreigd, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden. Het strafbare feit wordt beschouwd als een overtreding.

HOOFDSTUK VI

Slotbepalingen

Artikel 61. 1. Voor militaire oefeningen, door Ons aangewezen op voordracht van Onze Minister-President, kunnen de bepalingen van het derde hoofdstuk overeenkomstige toepassing vinden. Alsdan kan bij wijze van proef een algemene vordering van leverantiën krachtens artikel 35 worden gehouden, met dien verstande dat slechts in gebruik kan worden gevorderd.

2. Ons daartoe strekkend besluit wordt ten minste tweemaal vier en twintig uren voor het begin van de oefening in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

Artikel 62. 1. Volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen wordt in daarbij te bepalen gevallen terzake van tijdélijke of blijvende vermindering van arbeidsgeschiktheid of overlijden, als gevolg van het voldoen aan een vordering krachtens deze wet of de medewerking aan het voldoen, een uitkering verstrekt en vergoeding wegens genees- en heelkundige behandeling verleend, indien en voorzover niet uit andere hoofde aanspraak op een dergelijke uitkering en vergoeding bestaat.

2. Bij de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur kunnen een of meer bepalingen van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 van overeenkomstige toepassing worden verklaard en kunnen terzake van het gestelde in het eerste lid bevoegdheden worden verleend en werkzaamheden worden opgedragen aan Rijks- of andere organen.

Artikel 63. Ieder die, belast met de uitvoering van enige bepaling van deze wet of van een ingevolge deze wet vastgestelde regeling, de beschikking verkrijgt over gegevens, is

verplicht tot geheimhouding, behoudens tegenover hem aan wiens bevelen hij uit hoofde van de functie, waarin hem deze gegevens bekend zijn geworden, is onderworpen.

Artikel 64. De wet van 14 September 1866, Stb. 138, wordt ingetrokken.

Artikel 65. Deze wet kan worden aangehaald onder de titel „Inkwartieringswet”.

Artikel 66. Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 18 Juni 1953.

JULIANA.

De Minister van Oorlog,

C. STAF.

De Minister van Marine,

C. STAF.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

BEEL.

Uitgegeven de derde Juli 1953.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 51/52, 2610; Bijl. Hand. II 52/53, 2610; Hand. II 52/53, bladz. 785 t/m 788; Bijl. Hand. I 52/53, 2610; Hand. I 52/53, bladz. 495 t/m 496.

Sluiten