Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

331

WET van 8 Juli 1953, houdende naturalisatie van Egon Benda en 20 anderen.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Alien, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Egon Benda en 20 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1° Egon Benda, geboren te Berlijn (Duitsland) 8 October 1898, bedrijfsleider in een confectiebedrijf, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 2° Otto Josef Buchner, geboren te Wenen (Oostenrijk) 15 Januari 1925, leraar in de Franse en Duitse taal, wonende te Rijswijk, provincie Zuidholland; 3° Anneliese Bulsing. geboren te Leiden (Zuidholland) 26 Januari 1930, leerlinge aan een kweekschool voor fröbelonderwijs, wonende te Voorburg, provincie Zuidholland; 4° Johan Doveren, geboren te Kerkrade (Limburg) 29 Juli 1902, mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie L.imburg; 5° Anna Katharina Franzen, weduwe van Karoly Lichnoffszky, geboren te Stolberg (Duitsland) 26 October 1891, zonder beroep, wonende te Schiedam, provincie Zuidholland; 6 3 Fanny Goldschmidt, weduwe van Julius Nager, geboren te Halberstadt (Duitsland) 6 Mei 1906, directrice van een N.V., wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 7° Fritz Jacoby, geboren te Havelberg (Duitsland) 1 September 1893, agentuur en commissiehandelaar, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 8° Heinz Josef Kalt hoff, geboren te Geleen (Limburg) 8 Januari 1930, assistent-accountant, wonende te Roermond, provincie Limburg; 9° Johann (Janos) Kerekes, geboren te Gélencze (Hongarije) 22 December 1883, zonder beroep, wonende te Hillegom, provincie Zuidholland; 10° Erna Klara Landsberger, geboren te Krefeld (Duitsland) 2 Februari 1887, huishoudster, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 11° Kart S'.egmund Liefmann, geboren te Hamburg (Duitsland) 25 September 1901, bankbediende, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland; Maria Gertrud Salzburg, geboren te Montjoie (Duitsland) 10 December 1888, moeder-overste van een zusterhuis, wonende te Haarlem, provincie Noordholland;

13° Wassily Schablowsky, geboren te Retro gr ad (Rusland) 20 Januari 1898, orkestleider, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland; 14° Valentin Schreiber, geboren te Nikolsk Oessoerisk (SiberiëRusland) 20 December 1911, journalist, wonende te Wageningen, provincie Gelderland; 15° Erna Adele Siebert, geboren te Essen (Duitsland) 20 December 1909, verpleegster, wonende te Heemstede, provincie Noordholland; 16° Paul Rudolf Karl Steenfatt, geboren te Wandsbek (Duitsland) 3 Januari 1898, bankwerker-monteur, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 17° Valéria Szabo, geboren te Boedapest (Hongarije) 10 September 1921, verpleegster, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland; 18’ Marianne Volz, geboren te Frankfort aan de Main (Duitsland) 25 Januari 1930, onderwijzeres, wonende te Volendam, gemeente Edam, provincie Noordholland.

Artikel 2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 3e der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan Johannes Simons, geboren te Etten en Leur (Noordbrabant) 13 Augustus 1917, werkman, wonende te Etten en Leur, provincie Noordbrabant.

Artikel 3. Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1° Hendrik Jan Jozef Doveren, geboren te Kerkrade (Limburg ) 18 Juli 1929, letterzetter, wonende te Kerkrade, provincie Limburg,

2° Rolf Peter Jacoby, geboren te Berlijn (Duitsland) 7 Januari 1931, zonder beroep, verblijvende te Heemstede, provincie Noordholland.

Artikel 4. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 8 Juli 1953.

JULIANA.

De Minister van Justitie, I.. A. DONKER.

Uitgegeven de een en twintigste Juli 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 52/53, 2963; Hand. II 52/53, bladz 2651; Bijl. Hand. I 52/53, 2963; Hand. I 52/53, bladz. 2231.

Sluiten