Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 6 Juli 1953, houdende overboeking van restanten van het Vijfde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 op het Vijfde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953. (Departement van Binnenlandse Zaken.)

Wu JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 Juni 1953, No. 45500, Afdeling Organisatie en Administratieve Zaken, Bureau Begrotingszaken en Boekhouding;

Gelet op de wet van 2 Mei 1952 (Stb. 234), tot vaststelling van hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952, zoals deze is gewijzigd;

Gelet op artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, No. 259);

Gezien het rapport van Onze Minister van Financiën dd. 3 Juli 1953, Generale Thesaurie, Dienst der Rijksbegroting, Afdeling Begrotingszaken, No. RB 1114;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De op de bij dit besluit behorende staat vermelde restanten op de artikelen van hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 toe te voegen aan de daarnevens aangegeven artikelen van hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953, vastgesteld bij de wet van 5 Maart 1953 (Stb. 104).

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 6 Juli 1953.

JULIANA.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

BEEL.

De Minister van Financiën ,

VAN DE KIEFT.

Uitgegeven de zevende Augustus 1953.

De Minister van Justitie a.i., BEEL.

STAAT VAN RESTANTEN

op hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952, welke worden toegevoegd aan de daarnevens vermelde gelijksoortige posten van hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953

Restanten op Hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 Art. Omschrijving Bedrag TITEL A. GEWONE DIENST Afdeling V. Openbare Orde en Veiligheid. Onderafdeling III. Burgerlijke Verdediging. Paragraaf 1. Burgerlijke Verdediging. 67 Specifieke uitgaven....... ƒ 7 355 250 68 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing...... 3000 (zie artikel 67) TITEL B. BUITENGEWONE DIENST II. Kapitaalsuitgaven. Afdeling V. Openbare Orde en Veiligheid. Onderafdeling III. Burgerlijke Verdediging Paragraaf 1. Burgerlijke Verdediging. 175 Uitgaven ten behoeve van de Burgerlijke Verdediging......... 29 346 157

Posten van Hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953, waaraan de restanten worden toegevoegd Art. Omschrijving Bedrag TITEL A. GEWONE DIENST Afdeling V. Openbare Orde en Veiligheid. Onderafdeling III. Bescherming Bevolking. Paragraaf 1. Bescherming Bevolking. 70 Uitgaven ten behoeve van de Bescherming Bevolking........ ƒ 6 500 250 71 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing...... 3000 72 Bijdrage aan de Stichting tot Bevordering van de Bescherming van de Bevolking .......... 855 000 TITEL B. BUITENGEWONE DIENST II. Kapitaalsuitgaven. Afdeling V. Openbare Orde en Veiligheid. Onderafdeling III. Bescherming Bevolking. Paragraaf 1. Bescherming Bevolking. 178 Uitgaven ten behoeve van de Bescherming Bevolking........ 29 346 157

Sluiten