Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3a. De volgende artikelen vervallen: TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING II. SOCIALE- EN AMBTENARENZAKEN. 23 Sociale voorzieningen ten behoeve van uit Indonesië gerepatriëerden in het algemeen AFDELING III. MILITAIRE ZAKEN. Onderafdeling VI. VERZORGING VAN OUD-INDISCHE MILITAIREN. 52 Bijdragen aan verenigingen en stichtingen werkzaam ten nutte van militairen en gewezen militairen en hun weduwen en wezen 3b. De volgende afdeling vervalt: TITEL B. BUITENGEWONE DIENST I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING III. MILITAIRE ZAKEN. 4. In de eerste alinea van Artikel V van de wet tot vaststelling van hoofdstuk XIIIB der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 komt te vervallen het nummer 23. 5. Ten gevolge van het bepaalde sub 1,2, 3a en 3b van dit Artikel wordt: verminderd met: de Gewone dienst.................ƒ 122 258 de Buitengewone dienst I. Uitgaven van aflopend karakter......... 17 268 800 Gewone dienst Afdeling I Afdeling I.................... 12 495 Onderafdeling I................. 3 520 Onderafdeling II................. 8 975 Afdeling II................... 64 477 Afdeling III Afdeling III................... 41024 Onderafdeling V................. 28 274 Onderafdeling VI................. 12 750 Afdeling VI................... 4 262

verminderd met: Buitengewone dienst I. Uitgaven van aflopend karakter Afdeling III (vervalt) .............. 17 268 800

Artikel VIII

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juli 1953.

JULIANA.

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,

L. A. DONKER.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

J. G. SUURHOFF.

De Minister van Overzeese Rijksdelen a.i., C. STAF.

De Minister van Maatschappelijk Werk a.i.,

BEEL.

Uitgegeven de achttiende Augustus 1953.

De Minister van Justitie a.i.,

BEEL.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 52/53, 3029; Hand. II 52/53, bladz. 2835; Bijl. Hand. I 52/53, 3029; Hand. I 52/53, bladz. 2253.

Sluiten