Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paragraaf 6. Kanalen, vaarten, sluiswerken en bruggen achter artikel 318 A: 318B Renteloos voorschot aan de Noord-Willemskanaal Maatschappij N.V. te Groningen ten behoeve van de vernieuwing van de deuren van het benedenhoofd van Sluis III van het Noord-Willemskanaal te Vries................... 318C Voorschot aan de N.V. Drentsche Kanaal Maatschappij ter gedeeltelijke financiering van de exploitatiekosten gedurende 1952 .......... achter Onderafdeling IV. LANDWEGEN: Paragraaf l. Specifieke buitendiensten .... 100000 318D Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst ................ 100 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no 259).

Artikel IV

De volgende artikelen van voormeld hoofdstuk worden gelezen als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST

AFDELING I. MINISTERIE

Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE

9 Toelagen aan ambtenaren, aan wie buitengewone eisen worden gesteld. terwijl het artikel wordt verhoogd met ƒ18 800 en gebracht op ... .............ƒ 20 000 AFDELING III. ZEESCHEEPVAART EN INTERNATIONALE VERKEERSZAKEN Onderafdeling I. DIRECTORAAT-GENERAAL VAN SCHEEPVAART Paragraaf 1. Algemeen beheer 73 Uitkeringen aan zeelieden of hun nagelaten betrekkingen ingevolge de artikelen 2, 4 en 9 van de wet van 25 April 1951, Stb. 132, houdende voorzieningen ten aanzien van in gevangenschap geraakte zeelieden terwijl het artikel wordt verhoogd met ƒ400 000 en gebracht op............... 406 000 75 Uitgaven, voortvloeiende uit de Wet Buitengewoon Pensioen Zeelieden-oorlogsslachtoffers over 1952 en afgesloten dienstjaren terwijl het artikel wordt verhoogd met ƒ300 000 en gebracht op................ 2 718 000

AFDELING IV. BURGERLIJKE LUCHTVAART Onderafdeling I. RIJKSLUCHTVAARTDIENST

Paragraaf 1. Algemeen beheer 117 Vergoeding aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart .....ƒ 245 000 hiervan komt ten laste van: Hoofdstuk VIIIA der Rijksbegroting ... ƒ 87 000 Hoofdstuk VIII B der Rijksbegroting ... 30 000 ------ 117 000 zodat wordt uitgetrokken.......... waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 20 000. 119 Bijdrage aan Denemarken wegens de exploitatie van ,,long-range” (Loran) navigatiestations. terwijl het artikel wordt verhoogd met ƒ 23 830 en gebracht op................ 128 000 48 830

AFDELING V. WATERSTAAT. Onderafdeling III. WATERWEGEN. Paragraaf 2. Rivieren en rivierwerken. A. Rijkswerken. 181 Onderhoud en verbetering van rivieren en rivierwerken c.a................. Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 6 560 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ360 000. Paragraaf 3. Kustverdediging. A. Rijkswerken. 185 Onderhoud en verbetering van kustverdedigingswerken c.a.................. Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 4 820 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ320 000. Paragraaf 5. Havens en havenwerken. A. Rijkswerken. 191 Onderhoud en verbetering van havens en havenwerken c.a.................. Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 3 539 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ 61 000. 6 430 000 4 770 000 3 719 000

Onderafdeling IV. LANDWEGEN (INCLUSIEF VEREN EN SCHIPBRUGGEN). Paragraaf 2. Landwegen. A. Rijkswerken.

239 Kosten van onderhoud, verbetering en daarmede in verband staande uitgaven van de bij het Rijk in beheer en onderhoud zijnde wegen, welke voorkomen op de provinciale wegenplannen....... Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 1 350 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met f 150 000. 241 Kosten van bouw van bruggen over de grote rivieren; onderhoud van gereedgekomen objecten, alsmede verdere uitgaven, verband houdende met de bruggenbouw . ............... Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan f 475 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ75 000. TITEL B. BUITENGEWONE DIENST II. KAPITAALSUITGAVEN. AFDELING IV. BURGERLIJKE LUCHTVAART. Onderafdeling III. KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT 311 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst............... Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 163 180. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ115 180. 1 180 000 395 000 1 038 180

Sluiten