is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 400-501, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speciale deskundigen, als bedoeld in artikel 8 van dit besluit, kan inwinnen, in geur, smaak en consistentie voldoende overeen komen met de producten, welke in de reële handel met die naam worden aangeduid;

b. op waren, aangeduid als bessenjenever, bessenrood, rood, frambozenbrandewijn, frambozenrood , voorburg, schillen, schilletje, fladderac, citroenbrandewijn, punch of een met een dezer woorden samengestelde naam, mits het alcoholgehalte ten minste 20 volumeprocent bij 15 °C bedraagt, of aangeduid als verlofbessen, verlofrood, verlofframbozenrood, verlofkersen, verlofvoorburg, verlofschillen, verlof schilletje, verloffladderac, verlof punch, mits het alcoholgehalte ten minste 13 doch minder dan 15 volumeprocent bij 15 °C bedraagt, een en ander, indien zij volgens het oordeel van de directeur van de keuringsdienst van waren, die daarbij het oordeel van de speciale deskundigen, bedoeld in artikel 8 van dit besluit, kan inwinnen, in geur, smaak en consistentie voldoende overeenkomen met de producten, welke in de reële handel met die namen worden aangeduid;

c. op waren, aangeduid als inmaak brandewijn.

Artikel 3. 1. De volgens artikel 1, lid 1 en de als inmaakbrandewijn aangeduide of kennelijk als zodanig aanwezige waren moeten aan de volgende eisen voldoen:

a. het alcoholgehalte moet bedragen:

van de als likeur aangeduide waar ten minste 22 volumeprocent bij 15 °C;

van de als tussenlikeur aangeduide waar ten minste 15 volumeprocent bij 15 °C;

van de als verloflikeur aangeduide waar ten minste 13 doch minder dan 15 volumeprocent bij 15 °C;

van de als likorette aangeduide waar niet minder dan in de vermelding van het alcoholgehalte er op is aangegeven;

van de als inmaak brandewijn aangeduide waar ten minste 28 en ten hoogste 30 volumeprocent bij 15 °C;

b. zij moeten een suikergehalte van ten minste 10 g per 100 ml bezitten, waarbij onder suiker wordt verstaan de som van saccharose en invertsuiker, de laatste herleid tot saccharose.

2. De in artikel 1, lid 1, artikel 2 en artikel 5 bedoelde waren moeten, behoudens aan de eisen, vervat in lid 1, voldoen aan de volgende eisen:

a. zij mogen, behalve de kenmerkende bestanddelen, in artikel 1, lid 1, genoemd, geen andere stoffen bevatten dan glucose of glucosestroop, wijn, toegelaten kleurstoffen, een onschadelijk smaakcorrigens en water; deze eis geldt niet voor de waren, bedoeld in artikel 5;

b. zij moeten in deugdelijke toestand verkeren; zij mogen niet abnormaal van geur en smaak zijn; schimmeldraden of gistcellen moeten afwezig zijn;

c. zij moeten helder of nagenoeg helder zijn;

d. voor de gezondheid schadelijke stoffen moeten afwezig zijn;

e. conserveermiddelen mogen niet aanwezig zijn, behoudens:

1) in likeur, tussenlikeur, verloflikeur en de waren genoemd in artikel 2, onder b., enig benzoëzuur of zwaveligzuur voor zover afkomstig van het in de waar verwerkte vruchtensa P en ten hoogste tot een gehalte berekend naar de in dit vruchtensap toegelaten hoeveelheid conserveermiddel, met dien verstande dat de waar ten hoogste 50 milligram zwaveligzuur of ten hoogste 150 milligram benzoëzuur per kilogram nia g bevatten;

2) in likorette ten hoogste 50 milligram zwaveligzuur of en hoogste 250 milligram benzoëzuur per kilogram;

/■ kunstmatige verzoetingsmiddelen mogen niet aanwezig

Artikel 4. De volgens artikel 1, lid 2, als advocaat aangeduide of kennelijk als zodanig aanwezige waar, moet aan de volgende eisen voldoen:

a. zij mag geen andere stoffen bevatten dan aanwezig zijn in een mengsel van kippeneierdooier of kippeneierstruif, water, suiker, zetmeelstroop, aethylalcohol, aromatische stoffen, toegelaten kleurstoffen en een onschadelijk bindmiddel;

als onschadelijk bindmiddel worden uitsluitend toegestaan tragacanth, agar-agar, carboxymethylcellulose-natrium, pectine en gelatine;

b. het gehalte aan eierdooier moet ten minste 10 g per 100 g der waar bedragen;

c. het gehalte aan aethylalcohol moet ten minste 14 volumeprocent bij 15 °C bedragen;

d. zij moet in deugdelijke toestand verkeren; zij mag niet abnormaal van geur en smaak zijn; schimmeldraden of gistcellen moeten afwezig zijn;

e. voor de gezondheid schadelijke stoffen moeten afwezig zijn;

/. conserveermiddelen en kunstmatige verzoetingsmiddelen mogen niet zijn toegevoegd.

Artikel 5. Waren, welke in aard of samenstelling op de in dit besluit genoemde waren gelijken of ten doel zouden kunnen hebben deze te vervangen, mogen niet dan met Onze toestemming en onder door Ons te stellen voorwaarden worden aangeduid met namen, waaruit de aard en samenstelling, deze laatste kwalitatief en kwantitatief, niet of niet voldoende blijken.

Artikel 6. 1. Op de buitenzijde van alle voorwerpen, waarin zijn vervat de waren, welke moeten worden aangeduid met een der namen, bedoeld in de artikelen 1, 2, onder b en c, en 5, voorzover deze voorwerpen een inhoudsmaat hebben van ten hoogste 2} liter, moet een etiket zijn aangebracht, waarop moet voorkomen één en niet meer dan één der in die artikelen aangegeven of bedoelde aanduidingen. Deze aanduidingen mogen niet door vegen zijn uit te wissen, moeten gemakkelijk leesbaar en niet onderbroken zijn en bestaan uit letters, die een hoogte hebben van ten minste 4 mm bij een lijndikte van ten minste 0.5 mm.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 2 is het gebruik van in de handel algemeen gebruikelijke namen van likeuren slechts geoorloofd, voor zover deze namen onmiddellijk worden voorafgegaan of onmiddellijk worden gevolgd door een der aanduidingen likeur, tussenlikeur of verloflikeur.

3. Het gebruik van in de handel algemeen gebruikelijke namen van likeuren bij de waren, aangeduid als likorette, is slechts geoorloofd, indien eerstgenoemde zonder onderbreking worden gevolgd door het woord „smaak”, bijvoorbeeld Cura§aosmaak. Het met het woord „smaak” samengestelde woord moet bestaan uit letters van onderling gelijke grootte, type, kleur en duidelijkheid, welke letters niet groter of meer opvallend mogen zijn dan die van de aanduiding likorette.

4. Behoudens het bepaalde in artikel 2 mogen de naam brandy of andere namen, welke voor gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van ten minste 35 volumeprocent gebruikelijk zijn, of daarmede samengestelde namen slechts gebruikt worden, indien deze namen onmiddellijk worden voorafgegaan of onmiddellijk worden gevolgd door de aanduiding likeur.

Voorbeeld: „Cherry brandy, likeur”, „Likeur, Cherry brandy”.

5. Het gebruik van namen, welke naar het oordeel van de directeur van de keuringsdienst van waren aanleiding tot verwarring of misvatting omtrent de in de verpakking aanwezige waren kunnen geven, is niet toegestaan.

Artikel 7. Dit besluit is niet van toepassing:

a. op alcoholvrije likeuren, als bedoeld in het Jam- en limonadebesluit (Warenwet);