Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. op de in dit besluit bedoelde waren, welke kennelijk voor uitvoer zijn bestemd voor zover niet aanwezig in winkels of op markten of in andere voor het publiek toegankelijke verkoopplaatsen;

c. op wijnen en vruchtenwijnen, als bedoeld in de artikelen I en 2 van het Wijnbesluit (Stb. 1929, No. 137), zoals dit nader is gewijzigd.

Artikel 8. Voor de beoordeling, of de waren, in dit besluit bedoeld, voldoen aan de daarin gestelde eisen, moet gebruik worden gemaakt van de in de bijlagen van dit besluit aangegeven onderzoekingsmethoden, voorzover deze daarvoor toereikend zijn; tevens kan daarbij van organoleptisch onderzoek door speciale deskundigen worden gebruik gemaakt.

Artikel 9. Dit besluit kan worden aangehaald als „Likeurbesluit (Warenwet)” en treedt in werking met ingang van 1 April 1954.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Amsterdam, II September 1953.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, P. MUNTENDAM.

JULIANA.

Uitgegeven de negen en twintigste September 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Bijlage, behorende bij het Likeurbesluit (Warenwet)

Methoden van onderzoek.

1. Alcohol in likeur, tussenlikeur, verloflikeur en likorette.

Vul een maatkolf van 50 ml met het te onderzoeken monster bij 15 °C tot de streep, breng de inhoud over in een destilleerkolf en spoel volledig over met behulp van in totaal ongeveer 50 ml water.

Destilleer ongeveer twee derde gedeelte van de vloeistof af. Vang het destillaat op in een maatkolf of een pyknometer van 100 ml en vul bij 15 °C met water aan tot de streep.

Bepaal het soortelijk gewicht van laatstbedoelde vloeistof tot op een eenheid in de vierde decimaal nauwkeurig en bereken

hieruit het aantal volumeprocenten alcohol bij 15 °C in het monster.

2. Alcohol in advocaat.

Vul een pyknometer volgens Kopp van 50 ml bij 15 °C met het te onderzoeken monster, spoel met in totaal ongeveer 100 ml water de afgemeten advocaat volledig over in een destilleerkolf en meng. Voeg vervolgens 2 g tannine en enige puimsteenkorrels toe en destilleer ongeveer twee derde van de vloeistof af. Vang het destillaat op in een maatkolf of een pyknometer van 100 ml en vul bij 15 °C met water aan tot de streep. Bepaal het soortelijk gewicht van laatstbedoelde vloeistof tot op een eenheid in de vierde decimaal nauwkeurig en bereken hieruit het aantal volumeprocenten alcohol bij 15 °C in de advocaat.

3. Suikergehalte als de som van saccharose en invertsuiker, de laatste herleid tot saccharose.

Bereken het suikergehalte uit de bepaling van het fructosegehalte na verdamping van de alcohol en na zwakke inversie op de wijze, als beschreven in de Methoden van Onderzoek, behorende hij het Jam- en limonadebesluit (Warenwet),onder 9, onder b.

4. Kunstmatige verzoetingsmiddelen.

Verricht na verdamping van de alcohol uit de waar de kwalitatieve reacties, beschreven in de Methoden van Onderzoek, behorende bij het Jam- en limonadebesluit (Warenwet), onder 13.

5. Glycerol.

Verricht het kwalitatief onderzoek op glycerol in 10 a 20 ml waar, als beschreven in de Methoden van Onderzoek, behorende bij het Bierbesluit (Warenwet).

6. Schadelijke metalen en arsenicum.

Verricht de kwalitatieve reacties op schadelijke metalen en arsenicum, als beschreven in de Methoden van Onderzoek, behorende bij het Jam- en limonadebesluit (Warenwet), onder 16.

Voor het verrichten dezer reacties in advocaat moet de waar eerst met zwavelzuur en salpeterzuur worden gedestrueerd.

Mij bekend,

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Voor deze:

De Secretaris-Generaal,

J. H. KLATTE.

Sluiten