Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

553

WET van 9 December 1953, houdende nadere wijziging van het Achtste Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952. (Departement van Oorlog.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van hoofdstuk VIIIA (Departement van Oorlog) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952, vastgesteld bij de wet van 14 Maart 1952, Stb. 121, zoals het is gewijzigd bij Onze krachtens artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259) uitgevaardigde besluiten van 28 November 1952, Stb. 597 en 6 Juni 1953, Stb. 268;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De hierna vermelde artikelen van hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 worden verhoogd als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST

wordt ver- en mitsdien hoogd met: gebracht op:

B. MILITAIRE UITGAVEN. AFDELING III. LEGER. Onderafdeling VI. DIENSTEN, WAPENS OF INSTELLINGEN, WELKE AFZONDERLIJK ZIJN GERAAMD. Paragraaf 3. Koninklijke Landmacht Nieuw-Guinea.

Artikel 77 Bezoldiging................. . .ƒ 600 000/ 6 000 000 78 Materiële uitgaven.............. 4 133 500 12 233 500 Paragraaf 4. Koninklijke Landmacht Suriname. 79 Bezoldiging................. 2 153 100 3 353 100 ^0 Materiële uitgaven............. 1 431 300 2 231 300

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST

n. kapitaalsuitgaven.

AFDELING Hl. LEGER.

Onderafdeling II. HUISVESTINGSKOSTEN, BUREAUKOSTEN EN REISKOSTEN.

Paragraaf 1. Huisvestingskosten.

180 Nieuw-, aan- en verbouw van, alsmede belangrijke voorzieningen aan gebouwen, kampen, barakken, werken en terreinen, benevens aankopen of op andere wüze in

eigendom verkrijgen van gebouwen en terreinen . . . . 140 000 139 768 969

Artikel II

De hierna vermelde artikelen van het in Artikel I genoemde hoofdstuk worden verminderd als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST

wordt ver- en mitsdien minderd met: gebracht op:

B. MILITAIRE UITGAVEN. AFDELING UI. LEGER.

Onderafdeling III. VERBRUIKSBEHOEFTEN; LICHAMELIJKE- EN GEESTELIJKE VERZORGING.

Paragraaf 1. Verbruiksbehoeften.

Bijzondere verbruiksbehoeften. Benodigdheden voor recreatie en algemene ontwikkelln 8......................ƒ 146 000 / 101 500

wordt ver- en mitsdien minderd met: gebracht op:

Onderafdeling VII. NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN VOOR DE KONINKLIJKE LANDMACHT.

82 Aanschaffingen en voorzieningen in verband met de bijzondere omstandigheden, welke zich bij de opbouw van de Koninklijke Landmacht voordoen........ 155 922 675 390 835 513

AFDELING V. GEZAMENLIJKE UITGAVEN VAN LEGER EN LUCHTMACHT.

157 Nederlandse Rode Kruis............. 5 000 Memorie

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST

II. KAPITAALSUITGAVEN. AFDELING III. LEGER.

Onderafdeling VI. DIENSTEN, WAPENS OF INSTELLINGEN, WELKE AFZONDERLIJK ZIJN GERAAMD.

Paragraaf 3. Koninklijke Landmacht Nieuw-Guinea.

182 Nieuwbouw ten behoeve van de Koninklijke Landmacht

Nieuw-Guinea.................. 1 316 000 3 184 000

AFDELING IV. LUCHTMACHT.

Onderafdeling II. HUISVESTINGSKOSTEN, BUREAUKOSTEN EN REISKOSTEN.

Paragraaf 1. Huisvestingskosten.

183 Nieuw-, aan- en verbouw van, alsmede belangrijke voorzieningen aan gebouwen, kampen, barakken, werken en terreinen, benevens aankopen of op andere wijze in

eigendom verkrijgen van gebouwen en terreinen c.a. . . 17 590 000 51 214 790

Artikel III

In voormeld hoofdstuk der Rijksbegroting worden de volgende afdeling, onderafdeling, paragraaf en artikelen ingevoegd:

In: TITEL A. GEWONE DIENST

A. MINISTERIE. AFDELING I. MINISTERIE.

Onderafdeling I. MINISTERIE, achter artikel 4:

4a Toelagen aan ambtenaren, aan wie bijzondere eisen worden gesteld . ƒ 7 200

B. MILITAIRE UITGAVEN. AFDELING IV. LUCHTMACHT.

Onderafdeling IV. AANSCHAFFING EN ONDERHOUD VAN HET MATERIEEL.

Paragraaf 4. Vliegtuigen en vliegtuigtechnisch materieel. achter artikel 119:

119a Centrale werkplaats voor jetmotoren........ƒ 4 324 000 te ontvangen van derden............. 300 000 zodat wordt uitgetrokken................... 4 024 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927 , no. 259).

AFDELING V. GEZAMENLIJKE UITGAVEN VAN LEGER EN LUCHTMACHT.

achter artikel 142:

142a Bijdrage aan het Internationale Rode Kruis.....ƒ 100 000 waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk V der Rijksbegroting . . .ƒ 10 000 Hoofdstuk VIIIB der Rijksbegroting 30 000 Hoofdstuk XII der Rijksbegroting... 30 000 - 70 000 zodat wordt uitgetrokken................... 30 000

achter artikel 143:

143a Vorming.......................... 156 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). 143b Sociale zorg........................ 85 000

143c Kosten Nationale Raad Welzijn Militairen......ƒ 26 325 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk VIIIB der Rijksbegroting................. 5 300 zodat wordt uitgetrokken......... 21025

Sluiten