Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

605

WET van 17 December 1953, houdende nadere wijziging van het Achtste Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952. (Departement van Marine.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van hoofdstuk VIIIB (Departement van Marine) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952, vastgesteld bij de wet van 14 Maart 1952, Stb. 119, zoals het is gewijzigd bij de wetten van 15 Mei 1952, Stb. 273, 7 Augustus 1953, Stb. 425 en bij Ons krachtens artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, No. 259) uitgevaardigd besluit van 10 Juni 1953, Stb. 280; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Artikel I De hierna vermelde artikelen van hoofdstuk VIIIB der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 worden verhoogd als volgt: TITEL A. GEWONE DIENST wordt verhoogd met: AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. Artikel 7 Gratificaties en uitkeringen, welke de Minister van Marine nodig of op grond van billijkheid verschuldigd acht..................ƒ 14 000 Onderafdeling IV. OVERIGE UITGAVEN. 18 Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, als bedoeld in artikel 7, derde lid, der Comptabiliteitswet ( Staatsblad 1927, no. 259)........ 48 335 000 AFDELING II. MARINESTAF EN MARINEVOORLICHTINGSDIENST. Onderafdeling II. MARINE-VOORLICHTINGSDIENST. Paragraaf 2. Zeekadettenkorps. 26 Materiële uitgaven.............. 2 000 AFDELING III. DIENST VAN HET MATERIEEL Onderafdeling II. SCHEPEN EN VAARTUIGEN. Paragraaf 3. Verificatie van ’s Rijks zeeinstrumenten. 36 Personeelsuitgaven.............. 108 000 Onderafdeling III. VLIEGTUIGEN. 40 Vliegtuigen................. 1 000 000

Onderafdeling VI. GEBOUWEN EN TERREINEN. 47 Brandstoffen, verlichting, gas, water...... wordt verhoogd met: 1 350 000 Onderafdeling VIII. UITRUSTING. 49 Personeelsuitgaven van de marine-magazijnsdienst 61 000 Onderafdeling X. MARINE-WAKERSKORPS. 55 Personeelsuitgaven.............. 86 000 AFDELING IV. DIENST VAN HET PERSONEEL. Onderafdeling II. MILITAIR PERSONEEL. 61 Verplaatsing van personen en goederen .... 470 000 Onderafdeling V. GEESTELIJKE VERZORGING. 69 Personeelsuitgaven.............. 54 000 Onderafdeling VI. SOCIALE VERZORGING. 74 Algemene ontwikkeling, sport en ontspanning . . 344 000 Onderafdeling VIII. MILITAIRE PENSIOENEN EN ONDERSTANDEN. 78 Pensioenen, onderstanden en andere vaste uitkeringen .................. 520 000 AFDELING V. DIENST DER INTENDANCE. Onderafdeling II. VOEDING EN KLEDING. 80 Personeelsuitgaven van de Centrale magazijnen van kleding en levensmiddelen........ 27 000 AFDELING VI. GENEESKUNDIGE DIENST. Onderafdeling III. OVERIGE GENEESKUNDIGE VERZORGING. 89 Geneeskundige verzorging van militairen en hun gezinnen.................. 300 000 Artikel II De hierna vermelde artikelen van het in Artikel 1 genoemde hoofdstuk worden verminderd als volgt: TITEL A. GEWONE DIENST wordt verminderd met: AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling II. ADMINISTRATIEVE- EN HULP AFDELINGEN VAN HET MINISTERIE. 5 Personeelsuitgaven..............ƒ 60 000 Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. 10 Commissies................. 5 000 Onderafdeling IV. OVERIGE UITGAVEN. 14 Aandeel in de kosten, voortvloeiende uit internationale overeenkomsten............ 600 000 15 Betalingen aan burgerpersoneel, waartegenover geen arbeidsprestatie staat.......... 19 000 17 Geheime uitgaven.............. 25 000 AFDELING III. DIENST VAN HET MATERIEEL. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 27 Personeelsuitgaven.............. 125 000 29 Proefnemingen............... 175 000

Sluiten