Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

608

BESLUIT van 23 December 1953 tot wijziging van het Salarisbesluit L.N.O. (4e Wijzigingsbesluit Salarisbesluit L.N.O.).

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Financiën en van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 27 November 1953, no. 367888, afdeling Nijverheidsonderwijs;

Overwegende, dat het wenselijk is, wijziging te brengen in Ons besluit van 30 November 1948, Stb. I 518, gewijzigd bij Onze besluiten van 19 December 1950, Stb. K 586, van 15 Augustus 1951, Stb. 372 en van 22 September 1952, Stb. 489;

De Raad van State gehoord (advies van 15 December 1953, no. 34);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris en Onze Ministers voornoemd van 19 December 1953, no. 380833, afdeling Nijverheidsonderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Gerekend van 1 Januari 1953 worden in de artikelen van het Salarisbesluit L.N.O. de volgende wijzigingen aangebracht:

In artikel 30 wordt voor „volgens de 3e klasse van het Reisbesluit 1916 vergoed.” gelezen: vergoed overeenkomstig de bepalingen van het Reisbesluit 1952.

In artikel 51, lid 1, wordt voor „twee” gelezen: drie.

Artikel 55, lid 2, wordt gelezen:

2. Voor de leraar, in het bezit van de akte van bekwaamheid als onderwijzer, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 1, punt 20, de salaris-ancienniteit in aanmerking genomen, die geldt volgens bijlage G, hoofdstuk V, van het B.B.B.R.A.

Artikel II

Gerekend van 1 Januari 1953 worden in de bijlage van het Salarisbesluit L.N.O. de volgende wijzigingen aangebracht:

In hoofdstuk II, afdeling 2, onder de bijzondere bepalingen bij de schalen 4 en 5 en in hoofdstuk V, afdeling 2, onder de

bijzondere bepalingen bij de schalen 21 en 22 vervalt het woord „Barrière” en vervallen de bijzondere bepalingen 1, 2 en 3. De bijzondere bepalingen 4, 5, 6 en 7 worden vernummerd tot 1, 2, 3 en 4.

In de eerste bijzondere bepaling bij schaal 18 wordt voor „f 40” gelezen: f 60 en voor „f 80”: f 100.

Artikel III

1. Dit besluit treedt in werking op de tweede dag volgende op die van de dagtekening van het Staatsblad, waarin het zal zijn geplaatst.

2. Tegelijk met dit besluit treedt ten aanzien van hen wier salariëring is geregeld in het Salarisbesluit L.N.O., met uitzondering van degenen genoemd in hoofdstuk VII van de bijlage van dat besluit, in werking Ons besluit van 4 Augustus 1953, Stb. 375.

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 23 December 1953.

JULIANA.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

A. DE WAAL.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

BEEL.

De Minister van Financiën,

VAN DE KIEFT.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

J. G. SUURHOFF.

Uitgegeven de negen en twintigste December 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Sluiten