Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling VI. AKKER- EN WEIDEBOUW. Paragraaf 1. Algemeen. 60 Diverse ontvangsten. Paragraaf 3. Landbouwkundig Onderzoek. A. Rijkslandbouwproefstation voor Zaadcontröle. 61 Vergoedingen voor onderzoekingen. 62 Plomberingen en garanties. 63 Diverse ontvangsten. B. Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 64 Vergoedingen voor onderzoekingen. 65 Diverse ontvangsten. C. Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen. 66 Vergoedingen voor onderzoekingen. 67 Diverse ontvangsten. D. Raad voor het Kwekersrecht. 68 Jaarcijnzen ex artikel 16 van het Kwekersbesluit 1941 en heffingen op originele zaden. 69 Griffierechten. 70 Diverse ontvangsten. Onderafdeling VII. ZUIVEL AANGELEGEN HEDEN. Paragraaf I. Algemeen. 71 Diverse ontvangsten. Paragraaf 2. Zuivelvoorlichtingsdienst. 72 Vergoedingen voor verstrekte adviezen inzake afvalwatervraagstukken. 73 Cursusgelden. Paragraaf 3. Zuivelinspectie. 74 Diverse ontvangsten. Paragraaf 4. Zuivelstation. 75 Vergoedingen voor onderzoekingen. 76 Diverse ontvangsten. Onderafdeling VIII. PLANTENZIEKTENKUNDIGE AANGELEGENHEDEN. Paragraaf 2. Plantenziektenkundige Dienst. Tl Verkoop publicaties en leermiddelen. 78 Vergoedingen wegens inspecties van voor export bestemde agrarische producten. 79 Vergoedingen onderzoek bestrijdingsmiddelen. 80 Diverse ontvangsten. Onderafdeling IX. CULTUURTECHNISCHE AANGELEGENHEDEN. Paragraaf 2. Cultuurtechnische Dienst. 81 Diverse ontvangsten. Onderafdeling X. BOSWEZEN. Paragraaf 1. Algemeen. 82 Diverse ontvangsten. Paragraaf 2. Staatsbosbeheer. 83 Exploitatie-ontvangsten. 84 Uitvoering van diensten voor derden. 85 Diverse ontvangsten.

Onderafdeling XI. WILD- EN VOGELSCHADE EN JACHT. 86 Verpachting jachtterreinen. 87 Opbrengst van jachtakten. 88 Diverse ontvangsten. Onderafdeling XII. GROND- EN PACHTZAKEN. Paragraaf 1. Algemeen. 89 Diverse ontvangsten. Paragraaf 3. Centrale Grondkamer. 90 Griffierechten. 91 Diverse ontvangsten. Onderafdeling XIII. BUITENLANDSE AGRARISCHE VOORLICHTING. 92 Diverse ontvangsten. Onderafdeling XIV. BUITENLANDSE AGRARISCHE DIENST. 93 Diverse ontvangsten. AFDELING III. DIRECTIE VAN DE VISSERIJEN. Onderafdeling I. ALGEMEEN. 94 Visakten. 95 Diverse ontvangsten. Onderafdeling II. INSPECTIE. 96 Haringcontröle. 97 Certificaten. 98 Diverse ontvangsten. Onderafdeling III. RIJKSINSTITUUT VOOR VISSERIJONDERZOEK. 99 Diverse ontvangsten. AFDELING IV. DIRECTIE VOOR DE VOEDSELVOORZIENING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. Paragraaf 1. Algemeen. 100 Verkoop „Voedselvoorzieningsblad” en aan derden in rekening gebrachte drukkosten. 101 Diverse ontvangsten. Paragraaf 4. Buitenlandse Handelsaangelegenheden. 102 Diverse ontvangsten. Paragraaf 5. Programmering en Documentatie. 103 Diverse ontvangsten. Paragraaf 6. Handel en Nijverheid. 104 In- en uitvoerheffingen spiritus. 105 Bedrijfsvergunningen. 106 Diverse ontvangsten. Onderafdeling II. CENTRALE CONTROLEDIENST. Paragraaf 1. Algemeen. 107 Diverse ontvangsten. Paragraaf 2. Controle. 108 Looncontröles in de land- en tuinbouw verricht ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 109 Controle- en omslagkosten van Zuivelfabrieken. 110 Heffingen ter gedeeltelijke dekking van de kosten van de Centrale Controle Dienst.

Sluiten