Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139 Aandeel in de aansehaffingskosten in verband met de werkzaamheden voortvloeiende uit de uitvoering van het Economische en Militaire Hulpprogramma ........... AFDELING IV. MIDDENSTAND. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 156 Vergoeding aan de Middenstandsborgstellingsfondsen wegens verliezen geleden op door haar ten behoeve van bestaande dan wel te vestigen middenstandsbedrijven verstrekte credieten ........ 12 000 10 000 wordt verminderd met: en mitsdien gebracht op: 3 000 Nihil II. KAPITAALSUITGAVEN. AFDELING IX. MIJNWEZEN. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 163 Uitkering aan de Staatsmijnen in Limburg wegens verstrekking van kapitaal over het jaar 1952 .... 5 495 000 56 505 000 Artikel III In voormeld hoofdstuk der Rijksbegroting worden de volgende artikelen ingevoegd: In: TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING. achter artikel 2a: 2b Staatssecretaris...............ƒ 4 900 achter artikel 4: 4a Kosten voortvloeiende uit de beschikbaarstelling van personeel aan de N.A.T.0......... 4 500 4b Kosten in verband met de opvoering van de productiviteit ................. 354 400 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. Paragraaf 2. Overige uitgaven. achter artikel 19: 19a Toelagen aan ambtenaren aan wie buitengewone eisen worden gesteld............ 23 300 Onderafdeling IV. OVERIGE UITGAVEN, achter artikel 26: 26a Schadevergoedingen............. 37 220 AFDELING III. HANDEL EN NIJVERHEID. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER, achter artikel 38: 38a Vergoeding aan de Regeringsvertegenwoordiger bij de huisvestingsstichtingen voor het personeel van de kolenmijnen.............. 850 AFDELING V. INDUSTRIALISATIE. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. achter artikel 69: 69a Bijdrage in de kosten van de klei-inventarisatie . 16 500

In: TITEL B. BUITENGEWONE DIENST I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING III. HANDEL EN NIJVERHEID. Onderafdeling II. INDUSTRIE EN GROOTHANDEL. Paragraaf 2. Rijksbureaux voor Handel en Nijverheid. achter artikel 151u: 151b Nakomende betalingen terzake van regeringsgoederentransacties over 1952 en voorgaande jaren . . 151c Afschrijving van een vordering van de Staat op de Stichting Centrale Textiel Handel Maatschappij in liquidatie................. Artikel IV De volgende artikelen van voormeld hoofdstuk gelezen als volgt: TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling IV. OVERIGE UITGAVEN. 23 Sociale lasten..........ƒ 3 200 000 waarvan komt ten laste van het codenummer 10 ........ . 3 200 000 zodat wordt uitgetrokken........... 27a Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip der afsluiting van de dienst, waartoe zij behoorden, op de artikelen, ten laste waarvan zij bij tijdige verevening gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren a. personeelsuitgaven......ƒ 64 200 b. algemene uitgaven...... 9 000 waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 4 200. AFDELING II. WETGEVING EN ANDERE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN. Onderafdeling II. OCTROOIRAAD EN BUREAU VAN DE INDUSTRIËLE EIGENDOM. 36 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. AFDELING III. HANDEL EN NIJVERHEID. Onderafdeling II. INDUSTRIE EN GROOTHANDEL. Paragraaf 1. Algemeen Beheer. 39 Personeelsuitgaven.............. waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 116 500. AFDELING VIL ECONOMISCH ONDERZOEK. Onderafdeling III. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. 94 Personeelsuitgaven........ƒ 3 974 200 waarvan komt ten laste van: artikel 97......ƒ 91 000 artikel 99...... 136 500 - 227 500 zodat wordt uitgetrokken........... 95 Algemene uitgaven........ƒ 1 000 000 waarvan komt ten laste van: artikel 98......ƒ 24 000 artikel 100 ..... 20 800 —•- 44 800 zodat wordt uitgetrokken .......... waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ135 000. AFDELING VIII. BUITENLANDSE ECONOMISCHE BETREKKINGEN. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 101 Personeelsuitgaven.............. waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ259 700. 102 Algemene uitgaven. . ............ waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ 78 700. 1 100 000 89 200 worden Nihil 73 200 27 900 1 080 000 3 746 700 955 200 1 171 000 . 150 000

Sluiten