is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

351

Besluit van 13 juni 1978 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit W.V.O. (wijziging bijlage P6)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij van 25 april 1978, nr. 139792 I, Directie Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Gelet op artikel 38 van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1967, 387);

De Raad van State gehoord (advies van 17 mei 1978, nr. 9);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij van 7 juni 1978, nr. 13979211, Directie Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan;

ARTIKEL I

In de bijlage P6 van het Rechtspositiebesluit W.V.O. (Stb. 1968, 377) 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. In punt 2 worden na onderdeel h. opgenomen de onderdelen i. en j., luidende: i. licentiaat theologie behaald aan de katholieke universiteit van Nijmegen 2 j. de akte katechese-katechetiek voor volledig bevoegd onderwijzer, uitgereikt door een katholieke opleidingsschool voor onderwijzers of door een bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs 3b B. In punt 3 worden na onderdeel s. opgenomen de onderdelen t.en u., luidende: t. diploma van de Centrale Pinkster Bijbelschool 3b u. diploma/b van het Vormingscentrum met Middelbaar Theologische Opleiding'In de Ruimte' 3b C. In punt 3 wordt in de onderdelen r. en s. voor «diploma» gelezen: getuigschrift.