is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

358

Besluit van 8 juni 1978, houdende wijziging van het Reglement Gevaarlijke Stoffen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat varv 12 april 1978, no. A-/V 24522, Directoraat-Generaal van het Verkeer, handelend in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste en tweede lid, en 10 van de Wet Gevaarlijke Stoffen (Stb. 1963, 313);

De Raad van State gehoord (advies van 26 april 1978, no. 21);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 1 juni 1978, no. A-1/V 27240, Directoraat-Generaal van het Verkeer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel 54 van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (Stb. 1968, 207) 1 wordt gelezen als volgt: Artikel 54.1. Ter vergoeding van de kosten welke voortvloeien uit de behandeling van een aanvraag om een normaal certificaat van goedkeuring, als bedoeld in randnummer 10.183 van bijlage II van dit besluit, is de aanvrager aan het Rijk verschuldigd voor een onderzoek van: a. schepen zonder mechanische beweegkracht: f 131,-; b. schepen met mechanische beweegkracht: f 157,-. 2. Indien terzake van een onderzoek voor de afgifte van het in het eerste lid bedoelde certificaat meer dan één inspectie is vereist, is de aanvrager aan het Rijk voor iedere aanvullende inspectie verschuldigd: a. voor schepen zonder mechanische beweegkracht f 105,-; b. voorschepen met mechanische beweegkracht: f 131,-. 3. Voor een onderzoek ter verlenging van de geldigheid van een normaal certificaat van goedkeuring dan wel voor de behandeling van een aanvraag om een tijdelijk certificaat van goedkeuring, als bedoeld in randnummer 10.184 van bijlage II van dit besluit, is de aanvrager aan het Rijk verschuldigd voor een onderzoek van: a. schepen zonder mechanische beweegkracht: f 79,-; b. schepen met mechanische beweegkracht: f 105,-. 4. Bij behandeling van een verzoek om wijziging van een certificaat, is de aanvrager aan het Rijk verschuldigd: f 26,-.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.