is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

360

Wet van 29 juni 1978 tot wijziging van hoofdstuk XI (Departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977 (Voorzieningen aangekondigd in de Nota over de uitvoering van de rijksbegroting 1977 (zitting 1977,

14 606) en in bijlage 4 van de Miljoenennota 1978) (zitting 1977-1978,14 800), alsmede enige nadere aanpassingen)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van hoofdstuk XI (Departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977, vastgesteld bij de wet van 6 april 1977, Stb. 201;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Hoofdstuk XI van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977’ wordt als volgt gewijzigd: