is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor wat de door het Stoomwezen te vervullen taak betreft, moet vooreerst worden gewezen op artikel 2, eerste lid, van het Schepenbesluit. Volgens dat artikellid is het voortdurend toezicht op de wijze waarop de wettelijke voorschriften worden nageleefd, opgedragen aan de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie. Voorts bepaalt artikel 10, tweede lid, laatste zin, van de Schepenwet dat bij Koninklijk besluit voor bepaalde werkzaamheden ambtenaren van andere diensttakken ter beschikking van de dienst der Scheepvaartinspectie kunnen worden gesteld. Het is de bedoeling dat ter formalisering van de nieuwe taak van het Stoomwezen aan laatstgenoemde wetsbepaling uitvoering wordt gegeven.

Overigens moet nog de aandacht worden gevestigd op de in artikel 13 van de Stoomwet opgenomen verplichting om van elk ongeval bij het gebruik van een stoom- of damptoestel onverwijld kennis te geven aan de Dienst voor het Stoomwezen. Deze verplichting zal ingevolge artikel 21, aanhef, van dezelfde wet mede ten aanzien van stoom- en damptoestellen aan boord van zeeschepen blijven gelden.

Voorts wordt in het ontwerp (artikel I, onder A, B, E, F, G, H en I) het Stoombesluit gewijzigd met het oog op de uitvoering van de door de Raad van de Europese Gemeenschappen op 18 oktober 1971 vastgestelde Richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van meeteenheden (Pb. E.G. van 29 oktober 1971, nr. L 243/29) en de door de Raad op 27 juli 1976 vastgestelde Richtlijn tot wijziging van de Richtlijn van 18 oktober 1971 (Pb.E.G. van 27 september 1976, nr. L.262/204). Ingevolge deze richtlijnen dienen de Lid-Staten per 21 april 1978 het gebruik van de eenheid «bar» ter aanduiding van de grootheid «druk en spanning», alsmede het gebruik van de eenheid «newton» » ter aanduiding van de grootheid «kracht» verplicht te stellen. Ter bereiking van dit doel wordt bij dit wijzigingsbesluit op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen in het Stoombesluit «atmosfeer», «atmosferen» en «at» gewijzigd in «bar» en «kg» in «newton».

Ten slotte verdient vermelding dat van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het Stoombesluit nog op een ander punt te wijzigen. Het betreft hier (artikel I, onder C, van het ontwerp) een verandering in artikel 2, die ertoe strekt om de daarin aangegeven verdeling van ons land in districten in overeenstemming te brengen met in de praktijk gebleken behoeften.

Het is de bedoeling dat het tijdstip van inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit wordt afgestemd op het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het Schepenbesluit, voor zover die wijziging betrekking heeft op de nieuwe procedure ten aanzien van stoom- en damptoestellen aan boord van zeeschepen.

De Minister van Sociale Zaken, Albeda