is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

382

Wet van 5 juli 1978, houdende naturalisatie van Abdellatif, Ausamah en 25 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Abdellatif, Ausamah en 25 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Abdellatif, Ausamah, geboren te Kairo (Egypte) 20 april 1941, wonende te Bleiswijk (Zuid-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker wordt vastgesteld als «Abdellatif» en zijn voornaam als «Ausamah Mohamed Mohamed»; 2 Akmal, Abdul Hakim, geboren te Qadian (India) 4 december 1931, wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Holland) met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker wordt vastgesteld als «Akmal» en zijn voornaam als «Abdul Hakim»; 3 Burgaud, Patrick Henri Maurice, geboren te La Possonnière (Frankrijk) 2 maart 1947, wonende te Nijmegen (Gelderland); 4 Cali§kan, Remezan, geboren te Emirdag (Turkije) in oktober 1932, wonende te Haarlem (Noord-Holland), met bepaling dat de spelling van verzoekers geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Caliskan» en die van zijn voornaam als «Ramazan»;